cvéééééčKa dodala cvéééééééčKa….

1

S vašim názorom, že „celý Trenčín je jedna špina a hnus, kde sa pozriete“, nesúhlasím, asi nebývame v tom istom Trenčíne. Mala dodať cvééééééčKa.

VPF (122)

Otázky a odpovede

Téma: Debilita

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kto zodpovedá za čistotu mesta Trenčín. Jazdím po Slovensku, ale Trenčín je už dlhodobo najšpinavejšie mesto na Slovensku. To, že ste dovolili v zimnom období zbytočne sypať posypový materiál na mokré cesty, kedy padal len mokrý sneh, ja viem, že to je riadny biznis pre niekoho. Kedy sa v Trenčíne naučíte, ako sa upratuje mesto. Nie tak, ako dnes malé čistiace auto čistilo Zlatovskú cestu, za sebou nechávalo kopu špiny. A čo chodníky, na tých to bude kto upratovať? Najprv je potrebné pozametať chodníky a potom vyčistiť cesty. Ale to je potrebné robiť lopatami a metlami, pozrite sa, ako to robia napr. v Poprade, viď dnešné TNoviny. Ani stred mesta si neviete vyčistiť, jeden nešťastník tam pobehuje so smetnou nádobou, sem tam pozametá nejaký špak, pozorovať ho je zážitok, to Vám poviem. Nemal by pozametať celý chodník, aby po ňom bolo niečo vidieť, že tam bol?
Kto skontroloval, ako vyčistili podjazd pre Poľom, pozametali cestu, ale schodík nad cestou, kde sú priepuste upchaté od lístia a kopu špiny nechali amatéri tak. Hlavne, že sa chválite v Televízií hudbou na Starom moste, prosím Vás vypnite tie pazvuky, veď je to trápne. A to Trenčín má byť mesto kultúry, Vy neviete, že do kultúry patrí aj čistota mesta, veď si urobíme hanbu. Celý Trenčín je jedna špina a hnus, kde sa pozriete. Začnite s Tým niečo robiť. Trenčan

Odpoved:Ľuboš Cvečka, Mestské hospodárstvo a správa lesov, 18.3.2022

Zimnú aj bežnú údržbu miestnych komunikácií realizujeme prostredníctvom jedného zmluvného dodávateľa. Pri zimnej údržbe sa riadi zásah posypovým materiálom len v nevyhnutných prípadoch na základe predpovedí počasia, resp. hroziacej poľadovice, v zmysle zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti prevádzky miestnych komunikácií. Počas zimného obdobia je výkon čistenia krajníc a cyklopruhov len v obmedzenom režime z dôvodu technických možností zametacích strojov pri mínusových teplotách.
V utorok 15. marca 2022 bola ukončená zimná údržba. V tento deň šiel pokyn pre dodávateľa služby na prestavbu čistiacich strojov zo sypačov, a to si vyžaduje cca 10-14 dní, prebieha tiež základný servis a údržba strojov, prestavba na letný režim. V tomto čase sa tvorí aj harmonogram jarného čistenia a keď bude zostavený, bude aj zverejnený tak, ako každý rok minimálne na webovej stránke mesta. Čistenie po zimnej údržbe realizuje dodávateľ prevažne strojovo, ale používa aj lopaty a metly.
S vašim názorom, že „celý Trenčín je jedna špina a hnus, kde sa pozriete“, nesúhlasím, asi nebývame v tom istom Trenčíne.

Ie To tak

P1110714

P1100159

P1100154

P1100218

P1100163

KO (1)

P1100173

P1100165

P1100214

P2620317

aKOKOTaký (6) KO

12. marca 2022 (4)

12. marca 2022 (3)

12. marca 2022 (2)

12. marca 2022 (1)

15. marca 2022 (5)

L2430118 copy

 15. marca 2022 (4)

L2430114

12. marca 2022 (13)

12. marca 2022 (12)

15. marca 2022 (2)

12. marca 2022 (11)

12. marca 2022 (10)

12. marca 2022 (7)

12. marca 2022 (8)

15. marca 2022 (1)

12. marca 2022 (6)

12. marca 2022 (5)

P1100149

Ie To tak

Kz

1

vojna KLAMÁROV….

1

minútka po minútke

aKOKOTaký (6) KO

L2200280 copy

„NECHCEm KLAMAŤ!“

a čo teda „chce KLAMÁR“ keď nie „individuálne bezprostredne dôvodne plus mínus“ klamať??

KO (1)

Ďakujem veľmi pekne. Toto sú veľmi tvrdé plus mínus dátumy ako také!

Mgr. Rybníček: „Klameš…“

Ing. Mičega: „Ináč, ja si myslím, že ty odporúčaš neschvaľovať. Kľud, kľud, pán Rybníček.

Mgr. Rybníček: „Nie, klameš. Si klamár.“

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2021/11/Z%C3%A1pisnica_MsZ_2021-10-27.pdf

 

Vyťahuie (3) copy

Mgr. Rybníček: „Dávam ešte hlasovať o návrhu pána poslanca Medala. Tak to chápem správne, pán poslanec? Tak nemáte …, takže jasné. O.K. Ešte ďalej pokračovať, že o možnosť vystúpenia na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva požiadal listom doručeným do podateľne Mestského úradu v Trenčíne dňa 25. októbra 2021 pán Eduard Jánošík. Vystúpiť v mene pána Eduarda Jánošíka, ktorý sa nemôže zúčastniť dnešného zasadnutia by chcel pán Ing. Tadeus Patlevič, predseda občianskeho združenia Právo na bývanie. Vystúpiť chce uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 932 zo dňa 23. júna 2021. na základe ktorého bol pánovi Eduardovi Jánošíkovi schválený prenájom jednoizbového bytu na ulici Legionárska v Trenčíne na dobu neurčitú. Pán Eduard Jánošík sa domnieva, že pridelený byt nie je bytovou náhradou v zmysle zákona č. 260/2011 Zbierky zákonov, a teda mu nemôže byť prenajatý na dobu neurčitú, ale že nájom tohto bytu spadá pod režim zákona č. 443/2010 Zbierky zákona o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní, v zmysle ktorého môže byť nájom bytu uzavretý výlučne na dobu určitú. Z uvedených dôvodov pán Jánošík odmieta uzavrieť s mestom nájomnú zmluvu k bytu, nájom ktorého bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 932 zo dňa 23. júna 2021. O tejto skutočnosti ste boli ako poslanci informovaní aj mailom od pani JUDr. Mrázovej 26. 10. V zmysle čl. 9 ods. 15 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne o vystúpení osôb, ktoré požiadajú o možnosť vystúpiť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne rozhoduje Mestské zastupiteľstvo hlasovaním, a zároveň určí, v rámci ktorého bodu tieto subjekty môžu vystúpiť. Dovoľte mi, vážení prítomní, vážené prítomné panie poslankyne a páni poslanci, ako predsedajúcemu sa k predmetom žiadosti vyjadriť a uviesť moje dôvody, prečo neodporúčam vyhovieť tejto žiadosti o vystúpenie. Po prvé. Tému, ku ktorej chce žiadateľ vystúpiť nie je zaradená v žiadnom bode programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná dnes. Po druhé. Uvedená problematika je individuálnym problémom žiadateľa a nijako sa netýka verejnosti, a teda na prerokovanie tejto veci na zasadnutí Mestského zastupiteľstva nie je verejný záujem. Po tretie. Ide o vec, kde je predmetom sporu výklad právneho predpisu, kde žiadateľ má iný právny názor ako úrad. Po štvrté. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne ani nie je orgánom oprávneným rozhodovať o tom, či predmetný byt je alebo nie je bytovou náhradou podľa zákona č. 260/211 Zbierky zákonov. Po piate. V súčasnosti je celá vec v riešení Mestským úradom v Trenčíne Útvarom majetku mesta, ktorý sa pri poskytovaní bytových náhrad riadi usmerneniami príslušného orgánu, najmä Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pričom úrad postupuje v intenciách a usmernení, ktorými disponuje. Po šieste. Mestský úrad v Trenčíne sa opakovane pokúsi ešte vysvetliť pánovi Jánošíkovi situáciu a odstrániť jeho pochybnosti, ktoré mal v postupe mestského úradu. V prípade, ak by ste rozhodli napriek vyššie uvedeným dôvodom povoliť toto vystúpenie, navrhujem potom, aby pán Tadeus Patlevič ako človek, ktorý bude vystupovať za pána Jánošíka vystúpil potom v bude Rôzne. Dávam teda hlasovať o tom, či súhlasíte s vystúpením pána Ing. Tadeusa Patleviča v mene pána Eduarda Jánošíka k uzneseniu Mestského zastupiteľstva číslo 932 zo dňa 23. júna 2021. Keď, tak v bode Rôzne. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Ďakujem pekne.“

Ďakujem veľmi pekne. „Ide o životy! Občan Trenčína. Úradník z Trenčianskych Teplíc,“ nemal na snemovaní primitívnych fašistických riťolescov dňa 27. októbera 2021 úmyselne zakryté táracie a dýchacie ulice!! „Je To tak.“

Vyťahuie (4) copy

Ďakujem veľmi pekne. Toto sú veľmi tvrdé plus mínus dátumy ako také!

Mgr. Rybníček: „Klameš…“

Ing. Mičega: „Ináč, ja si myslím, že ty odporúčaš neschvaľovať. Kľud, kľud, pán Rybníček.

Mgr. Rybníček: „Nie, klameš. Si klamár.“

NAŠI

„Dva největší divy světa nejsou Sfinga a Pyramidy, ale

že fašistickí KOKOTI věří ve své právo bezprostredne individuálne obtěžovat druhé lidi, a že jsou uražení, když je přistihneme při činu. “ 

Veľmi Svatý Erkulius  Ranně křesťanský mučedník (alespoň podle jeho mínění)

presne nezistený KR

Ďakujem veľmi peKne.

Ako robí veľmi primitívny KOmunálny fašistický  Riťo lezec?

Mgr. Petrík „Ďakujem veľmi pekne, ja by som sa chcel poďakovať veľmi pekne advokátskej kancelárie GPL a vedeniu Mesta Trenčín a úradníkom, ktorým sa úspešne podarilo zase trošku pohnojiť v kauze jama a patrí im za to naozaj veľká vďaka, že tak svedomito bránia a ochraňujú mestský majetok. Keď v bode č. 2 dneska tu boli osočovaní, že ho rozkrádajú a rozpredávajú lacno, tak tu je vidieť ako naozaj oňho bojujú a snažia sa ho strážiť a chrániť, takže ďakujem veľmi pekne.“

KPK (4)

Pán viceprimátor si vravel, vyzýval k návrhu, môže dať ktokoľvek. Ja si osvojím jeden návrh a to je návrh, ktorý schválil VMČ v pomere tuším 5:1 sa mi zdá, nechcem klamať teraz. Ale určite nebolo tam 3:2 alebo niečo také. Jeden sa zdržal, nebol ani proti a ten návrh znel v tých intenciách, že odporúčame zdvihnúť tú cenu z 10 € na deň na 20 € na deň. Tak, ako som povedal. Navrhujem zvýšiť to na 20 a tak, ako som povedal. Osvojujem si návrh poslancov, ktorí hlasovali vtedy za to. Ďakujem.“

Ing. Mičega „Ďakujem. Ja som bol predtým prihlásený do faktickej a svojím spôsobom pán kolega Medal, že dostal slovo mi to nahralo, stihol som niečo pripraviť                a je to vlastne plus – mínus o obdobnom ako navrhuje kolega Medal len ja by som tam, ak teda prejde táto zmena, tak ako tu je navrhnutá, ja by som si dovolil navrhnúť. Myslím, že ostane tým ovca celá a vlk sýty minimálne aspoň v tom, že keď máme dnes povinnosť vedenia mesta oznámiť poslancom elektronicky, to znamená mailom, že sa ide uzatvárať nejaký dodatok ku zmluve alebo nejakým spôsobom sa ide nakladať                          s financiami, tak to dostávame mailom. Dali sme to svojho času do tuším, do tiež do materiálu o nakladaní  s majetkom a hospodárení. Nechcem teraz klamať presne, kde to je, ale je to vtedy, keď sa ide obstarávať  a tak ďalej.

Vyťahovač

No hold  tuto sme sa dostali do situácie, že my sme tie jestvujúce bytovky, ktoré v nejakom 77 – 78 nechcem klamať plus mínus boli postavené to centrum. Tak my sme do toho centra,  pod my chápem Mesto Trenčín, my sme ich povolili ešte nadstaviť.

Ak sa nemýlim, tú terasu chcel zriadiť niekedy teraz od 15. marca. Ja vám garantujem, že podľa mňa ešte, nechcem teraz klamať, či 15., ale viem, že sme sa zhodli, že už pomaly aj po funuse.

Ing. Mičega: „Ďakujem. No, vidím, že tu je plodná debata, ale predsa len. Ja som si zvykol na x vecí.  Pán primátor Rybníček, na teba by som si dovolil zareagovať. Ono sa to, vieš, ja som si zvykol. A teraz         to neber v zlom, len si to over, prosím ťa potom nabudúce. Však ono to, ono sa dá klamať, ale ono   sa dá aj nechtiac klamať. Alebo potom to neni klamstvo, potom je to nesprávna informácia a verím, že teda poopravíš to, čo si povedal, že to je poslanecký návrh.

Ale keď už sa to robilo, čo je veľmi dobré z hľadiska toho, že niekto spomalí pred tým zdravotným strediskom alebo teda pred poliklinikou, tak z tej sumy 10 400 mestská časť Sever ja si myslím, že úplne v pohode sa stotožní s tým, lebo však toto je investícia do mestskej časti Stred, ale slúži pre všetkých a z hľadiska bezpečnosti tu netreba podľa mňa o ničom ani debatovať. Keď už sa spravil ten priechod pre chodcov, nechcem klamať, ale chýbajú mi tam prvky v súlade                s vyhláškou 532 z roku 2002. To znamená, to sú prvky pre slabozrakých alebo teda osoby, ktoré nevidia.

Vyťahuie (19)

Vyťahuie (16)

P1040794

 

Ai žiadny názor dáva názor

„občan Trenčína ako taký. Nebudem hovoriť jeho meno teraz plus mínus.“

P2620317

ER

P2610953 K

Ďakujem veľmi pekne.

Ie To tak

Ing. Mičega, predseda KŽPDIaÚP

Čo sa týka, lebo sme v bode rôzne, vážení kolegovia, dneska som si všimol jednu vec. Možno je to taká nepodstatná len ma trošku zarazila a len vám ho dám do povšimnutia si. Nechápem prečo, ja nie som nejaký ani sudca, ani nebudem dávať nejaký rozsudok nad nejakým, ale my sme dneska prvýkrát neumožnili vystúpiť občanovi na tomto zastupiteľstve. Nejdem hodnotiť kto sa chcel vyjadriť. Chcel sa vyjadriť občan Trenčína. Prvý raz, pozeral som si zastupiteľstvá od roku 2010, nechcem klamať, nezachytil som ani raz sa to v histórii nestalo, že nedostal možnosť vystúpiť občan, ktorý o to písomne požiadal vopred. Je to možno drobnosť, ale je to fakt.

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Z%C3%A1pisnica_MsZ_20092017.pdf

Kokot roka

Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči.  „Ono to“ riťo lezec, fašista, „vyťahovač, občan Trenčína, úradník z Trenčianskych Teplíc bezprostredne individuálne dôvodne“ vie  že je „klamár. Musí byť s touto skutočnosťou minimálne bezprostredne uzrozumený.“

S veľmi „veľkou pokorou sa veľmi úprimne individuálne často nechtiac“ ospravedlňuje – „nechcem klamať teraz,“  ale je „okrem iného ono KLAMÁR KLAMÁR,“ a teda „nemá bezprostredne na výber.

No hold. Je bezprostredne individuálne nútený často nechtiac dôvodne klamať teraz plus mínus presne proti svojej vôli. Je To tak. Je to možno drobnosť, ale je to fakt.“

PP D

Ohováranie - Okresný úrad odkladá copy

 

170718 (42) copy

aKOKOTaký (6) KO

P2610953

správny Kandidát .

P1040555 copy

Ďakujem veľmi pekne. Nechtiac.

„profesionáli“

1   

    Ďakujem veľmi pekne. 

 Venované tomu „presne nezistenému jednému občanovi Trenčína, ktorý profesionálom bezprostredne individuálne dôvodne, dennodenne v každom čase čia100čne vkuse  posiela s veľmi veľkou pokorou ako takou maily a len ťažko mu v tom zabrániť. Za čo ďakujem veľmi pekne.“ 

P2610953 K

Nasledujúce podobenky, a texty nie sú vhodné pre „ja neviem deti ako také,“       a veľmi citlivé, veľmi slabé a veľmi “riťolízačské” komunálne primitívne prispôsobivé povahy!! Obsahujú z tohto miesta podobizne, “myšlienky v rámci svojich obmedzených kapacít” aj veľmi primitívnych prispôsobivých odporných “ohovorených, vlastne značnou mierou poškodených, dehonestovaných, vlastne značnou mierou znevážených proti svojej vôli by som povedal,” mafijánov, parazitov, “riťolízačov,” fašistov, Nerómov aj klamárov musím povedať!!

Môžu spôsobiť poškodenie aj Vášho zdravia “proti Vašej vôli a len ťažko Vám v tom zabrániť”!! Dodal.

VPF (122)

KO (1)

„je to o prístupe, je to o ľudoch

to je edukácia, prístup, mentalita“

P2610953

P2610953 K

Vyťahovač

P2610953 K

Ing. Mičega, predseda KŽPDIaÚP

Čo sa týka, lebo sme v bode rôzne, vážení kolegovia, dneska som si všimol jednu vec. Možno je to taká nepodstatná len ma trošku zarazila a len vám ho dám do povšimnutia si. Nechápem prečo, ja nie som nejaký ani sudca, ani nebudem dávať nejaký rozsudok nad nejakým, ale my sme dneska prvýkrát neumožnili vystúpiť občanovi na tomto zastupiteľstve. Nejdem hodnotiť kto sa chcel vyjadriť. Chcel sa vyjadriť občan Trenčína. Prvý raz, pozeral som si zastupiteľstvá od roku 2010, nechcem klamať, nezachytil som ani raz sa to v histórii nestalo, že nedostal možnosť vystúpiť občan, ktorý o to písomne požiadal vopred. Je to možno drobnosť, ale je to fakt.

Ďakujem veľmi pekne. Chcem klamať! – Dodala fašistická mičega „Klamár vyťahovač“ 20. septembera 2017

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Z%C3%A1pisnica_MsZ_20092017.pdf

NAŠI

 

aKOKOTaký (6) KO

„Vyťahuješ kartu z hlasovacieho zariadenia a vždy, keď si to aj nevšímaš, len hovorím, že nehlasoval jeden napriek tomu, že na tom zariadení to nemám, ale keďže si tu, tak vždycky ohlasujem, že si nehlasoval.  – https://youtu.be/LSgrQyucD-I?t=429

„Čiže pre neho je v podstate súdnictvo v niektorých prípadoch celkom slušný kšeft.“

Nie, ja to robím. Nie, ja to robím pri všetkých. Dokonca, keď si všímaš. Pretože je dôležité, aby som v takomto vážnom hlasovaní predišiel potom diskusiám o tom, kto je alebo nie je prítomný. Ešte raz. Ja som povedal ako budem predsedajúci postupovať pri hlasovaní, a že v prípade, že niekto ostane tu prítomný, ale vytiahne si hlasovaciu kartu, považujem ho za prítomného. To je všetko a budem ho počítať ako prítomného. To je všetko. Som predsedajúci a robím to vždy. Takže. Ak si si nevšimol. Ešte raz. Chcel som to povedať preto, aby potom nedošlo k nedorozumeniu. Nie, ja len poukazujem na to, že to často robíš ty, že si tu prítomný. Vyťahuješ kartu z hlasovacieho zariadenia a vždy, keď si to aj nevšímaš, len hovorím, že nehlasoval jeden napriek tomu, že na tom zariadení to nemám, ale keďže si tu, tak vždycky ohlasujem, že si nehlasoval. Aj keď nehovorím, že nehlasoval poslanec Mičega.

Mgr. Rybníček: „Ďakujem veľmi pekne. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Budeme dávať hlasovať o tomto návrhu. Chcem upozorniť na to, že pokiaľ by sa niekto z vás rozhodol vytiahnuť kartu z hlasovacieho zariadenia, ale zostane v sále, tak ho považujem za prítomného do počtu stále, dobre? Len aby bolo jasné z akého počtu podľa zákona, aj podľa výkladu našich právnikov z akého počtu budem vlastne posudzovať počet prítomných poslancov, pretože volení boli poslanci, nie karty. Je to na základe právnej analýzy, ktorú máme my k dispozícii. Nie, ja to robím. Nie, ja to robím pri všetkých. Dokonca, keď si všímaš. Pretože je dôležité, aby som v takomto vážnom hlasovaní predišiel potom diskusiám o tom, kto je alebo nie je prítomný. Ešte raz. Ja som povedal ako budem predsedajúci postupovať pri hlasovaní, a že v prípade, že niekto ostane tu prítomný, ale vytiahne si hlasovaciu kartu, považujem ho za prítomného. To je všetko a budem ho počítať ako prítomného. To je všetko. Som predsedajúci a robím to vždy.

Takže. Ak si si nevšimol. Ešte raz. Chcel som to povedať preto, aby potom nedošlo k nedorozumeniu. Nie, ja len poukazujem na to, že to často robíš ty, že si tu prítomný. Vyťahuješ kartu z hlasovacieho zariadenia a vždy, keď si to aj nevšímaš, len hovorím, že nehlasoval jeden napriek tomu, že na tom zariadení to nemám, ale keďže si tu, tak vždycky ohlasujem, že si nehlasoval. Aj keď nehovorím, že nehlasoval poslanec Mičega. Takže ja len som. No, keď kolega vyjde na WC-ko a nechá tu kartu, tak je neprítomný, pretože opakujem. Volič nehlasoval za kartu, ale za fyzickú osobu, za človeka. To znamená, keď tu ty necháš kartu a odídeš odtiaľto a fyzicky tu nebudeš, nebudem ťa započítavať ako prítomného. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že. Myslím si, že rozumne sme to vysvetlili a je dôležité, aby sme to oznámili, keďže sa to stáva dosť často a je to dôležité. Takže dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte, ďakujem veľmi pekne.

Čiže „Klamár“ Mičega je „v podstate okrem iného“ zasúvací typ. A aby (sa) mohol veľmi „bezprostredne individuálne“ zasúvať, musí „dôvodne bezprostredne často vyťahovať. Je To tak.“

Vyťahovač

Sen (7)

K bodu 17. Rôzne.

Mgr. Rybníček: „Poďme do bodu Rôzne. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, končím možnosť vystúpiť v bode. Prosím? Aha. Tak, už to ide. No, dobre, fajn. Tak, nech sa páči, pán poslanec Matejka. Jasné, nech sa páči.“

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2021/11/Z%C3%A1pisnica_MsZ_2021-10-27.pdf

Vyťahuie (4)

Ing. Matejka: „Ďakujem za slovo. Neviem,  či je to s rokovacím alebo v súlade s Rokovacím poriadkom to poviem, ale myslím si, že by to nemal byť až taký problém. Keď som bol vonku, telefonovať, zastavila ma tuná pani, ktorá čakajú tu sedem hodín na balkóne. Pozerajú na nás. Prišli až z Bratislavy teda niektorí som zistil, keď ma odchytili. Ja som tu nebol na začiatku zastupiteľstva, ospravedlňujem sa za to. Ja som sa, pán primátor, ospravedlnil, že budem meškať. Nevedel som, ako budem stíhať. Ale poprosili ma teda predsa len. Vraj ste neodsúhlasili ich vystúpenia na začiatku zastupiteľstva a poprosili ma, že počkajú tu tých sedem hodín kľudne, aby mohol pán čo prišiel kvôli tomu z Bratislavy vystúpiť a aspoň nám predniesť čo nám chcú povedať. Čiže ja by som bol rád, aby toto zastupiteľstvo predsa len im umožnilo vystúpenie dnes, keď už tu tých sedem hodín čakajú. Čiže rád by som, aby. Neviem, či musíme dať o tom hlasovať, alebo mi stačí, že mi to takto schválite. Ďakujem.“

P2610953 K

P2610953

ER

P2610953

Mgr. Rybníček: „Nie, nemôžem dať o tom hlasovať, lebo už pokiaľ v Rokovacom poriadku sme raz o niečom hlasovali a sme to zamietli, tak nemôžem dať o tom istom hlasovať ešte raz a ani v bode Rôzne. Bohužiaľ, musíme sa držať Rokovacieho poriadku. Ja si myslím, že na tom začiatku sme jasne vysvetlili, prečo to tak je. Jasne sme vysvetlili ako sa touto témou budeme ďalej zaoberať a ja osobne určite nedám teraz hlasovať o tom, aby niekto, kto bol súčasťou hlasovania a neprešiel, bolo o ňom hlasované ešte raz. Bolo by to v rozpore s Rokovacím poriadkom aj so zvyklosťami v tomto zastupiteľstve a nevidím teraz žiadny dôvod, prečo by som mal                  o niečom, čo už raz bolo dané hlasovanie, dal hlasovať ešte raz. Takže prepáčte. Akokoľvek sa kto bude na mňa hnevať, treba dodržiavať istý poriadok a isté pravidlá. Pán poslanec Mičega.“

Ing. Mičega: „Takže, ak tomu rozumiem správne,  tak striktne chceš dodržiavať Rokovací poriadok, pán primátor, že nedáš hlasovať o návrhu kolegu, ktorý požiadal toto zastupiteľstvo, aby sme hlasovali o tom, či občan, ktorý prišiel z Bratislavy a chce vystúpiť vo veci a počkal        si od tej deviatej doteraz, to je deväť hodín, ja doplním, ale žiada len vystúpiť na pätnásť minút? Takže tuto chceš tak striktne dodržiavať Rokovací poriadok a všetko, a ja keď poukazujem na to, že sa robí zo štatútu v niektorých veciach trhací kalendár, tak tam si taký striktný neni? Ako prosím ťa pekne, teraz ťa ja prosím. Kolega navrhol.                   Ty si predtým dal hlasovať s odporúčaním. To si nerobieval, to robíš iba vtedy, kedy ty chceš, kedy nechceš…“

Mgr. Rybníček: „Klameš…“

Ing. Mičega: „Ináč, ja si myslím, že ty odporúčaš neschvaľovať. Kľud, kľud, pán Rybníček.

Mgr. Rybníček: „Nie, klameš. Si klamár.“

Vyťahuie (20)

Ing. Mičega: „Ale kľud, vážne. Však si pozri ako si hlasoval, teda ako si navrhol hlasovanie, že odporúčaš to neodhlasovať. To sa toto robí voči občanom? Ako ja ti to poviem na rovinu. Ten človek pätnásť minút, keď tu bude rozprávať, čo spraví takého? Vážení kolegovia, bol tu podaný návrh. Rokovací poriadok nezakazuje poslancovi navrhnúť. Na začiatku tento občan alebo jeho, alebo tí, ktorých zastupuje písomne požiadali o vystúpenie. Takže ja nevidím dôvod, prečo by sme o tom nemohli hlasovali. No, však mu povieme, že nie no.“

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Pán viceprimátor Forgáč.“

Mgr. Forgáč: „Prepáčte, ja nerozumiem o čom sa tu bavíme. A nerozumiem ani tomu, a pri všetkej úcte ku komukoľvek, prečo niekto o koho možnom vystúpení na Mestskom zastupiteľstve, o koho sa. Laco, nič v zlom. Pán kolega Matejka, ty si tu nebol. Ty sinehlasoval o tej veci. Prečo niekto, o kom sa rozhodlo o 9:15, že nemôže vystúpiť, tu sedí do 18:00. Ja nerozumiem o čom sa tu bavíme. Nehnevajte sa, nie. Ja som nebol za a ja s tým nesúhlasím. A keď sa bude o tomto hlasovať, tak sa dvíham a odchádzam preč. Nech sa páči. Čo to učíme ľudí? Že keď sa 9:15 rozhodlo toto zastupiteľstvo, že pán nevystúpi a on tu bude sedieť desať hodín a si to vymôže? Takto? To sú pravidlá? Nehnevajte sa. Načo tu sedíte do osemnástej, keď 9:15 bolo jasne rozhodnuté Mestským zastupiteľstvom, že vystúpiť nemôžete? Koho chyba? To sa pýtate pána Matejku? Ten vám to sľúbil, alebo čo? Nesúhlasím s tým, aby sa o tomto hlasovalo a aby ten pán vystupoval a keď má čas zabiť osem hodín sedením na balkóne, je to jeho problém. Taká je realita. A ty si teraz cukríkový Miloš Mičega, ktorý by mu to umožnil a čo by sa vám stalo. To čomu učíte tých ľudí?“

k N

„pán kolega profesionálny FAŠISTA jan KO gestá nerobí takýmto spôsobom.“ 

k M

P2610953 K

P2610953 K

Mgr. Rybníček: „Pán poslanec Mičega, nech sa páči.“

Ing. Mičega: „Pán viceprimátor Forgáč, nič v zlom. Ja skúsim ostať na vecnej rovine. Teraz si sa predviedol. Tak, po prvé. Ja toho občana nepoznám. Ja nepoznám ani tú pani. Oslovili nás tu vonku. Požiadali nás, či sa za nich neprihovoríme, že budú čakať doteraz, to je po prvé. Po druhé. Pán poslanec Matejka niečo navrhol.                               O návrhu poslanca sa tu má hlasovať. Takže po tretie, a teraz to zásadné. Za sedem rokov, čo som poslancom tohto zastupiteľstva sa nehlasuje  o možnosti vystúpiť iba pri jednom občanovi. Nebudem hovoriť jeho meno, ktorý pravidelne… Ešte sa nestalo, nepamätám si, že by legitímnu žiadosť o vystúpenie akéhokoľvek občana, sme zamietli. Mimo toho jedného, ktorý nám posiela maily. Tak o čom ja hovorím? A skúsim ešte doplniť, čo ten pán teda mi povedal, lebo ja nechcem byť cukríkový, ale som pragmatický. Vieš, čo mi povedal? Že žiadosť písomnú dali do podateľne tak, ako sa má s tým, že vedel, že má vystúpiť v nejakom čase a v čase 9:15 bol na ceste z Bratislavy. To znamená on prišiel v pohode s tým, že má čas, kedy môže vystúpiť ako občan a dozvedel sa, že z tej Bratislavy tu došiel zbytočne. Toto je ten rozdiel, pán viceprimátor Forgáč. Vieš, ono niekedy treba aj s porozumením … a čo ti spravil ten občan? Pätnásť minút preboha živého. Už mohol mať štyri, šesť, osem minút už mohol rozprávať, ešte sedem. Vypočujete si ho, on bude spokojný. Ty budeš mať dušu na mieste tiež, lebo pravdepodobne to pôjde do éteru a je to všetko.“   Mgr. Rybníček: „Pán viceprimátor Forgáč.“

Mgr. Forgáč: „Mne ten občan nespravil nič, spravil sebe, spravil sebe. Lebo keď prišiel, tak sa mohol informovať o tom. Funguje to v tej Bratislave inak? Tam, keď niekto príde v zastupiteľstve, tak má automaticky. Zaklope, prosím vás, mohol by som vystúpiť? A nemusí čakať na to, či mu to schvália alebo neschvália. A nehnevaj sa, mne nespravil nič. Veď mne to nevadí, že tu sedel a si to celé vypočul. Pardon, čo tu predvádzaš? Mne to nevadí, že tu sedel. To sebe spravil, že tu sedel zbytočne. Ja sa len pýtam vás, že to doteraz ste načo čakali? Načo ste doteraz čakali? Prečo ste neprišli, nekomunikovali o tom, alebo kedy sa vás to ten pán spýtal? Však o tomto sa na začiatku Mestského zastupiteľstva hlasovalo. To čo robíte, aký holubník z toho? Však keby sa mňa ten pán spýtal, tak mu poviem. Mrzí ma to, ľudsky tomu rozumiem. Zabili ste čas, išli ste cestu zbytočne, ale vaša požiadavka na vystúpenie neuspela. A bohužiaľ, musíte ísť naspäť. Nesedieť tu, lebo vám, lebo nemôžete vystúpiť oficiálne na zastupiteľstve. Taká je realita. Tú by som im vysvetlil.“

Ie To tak

Vyťahuie (19)

Vyťahuie (19)

Mgr. Rybníček: „Ja si myslím, že táto vec je jasná a zrozumiteľná. Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Pán poslanec Mičega.“

Ing. Mičega: „Ja sa ospravedlňujem, že som sa ešte prihlásil, ale stláčal som to predtým, než si to ukončil. Ja rešpektujem, čo ste povedali. Máte právo na to. Ja len poprosím, dajte hlasovať o tom, čo kolega poslanec Matejka navrhol. Navrhol dať možnosť vystúpiť občanovi a to je všetko. A pán viceprimátor, či som ho ja stretol teraz poobede, určite nie ráno 9:15. To si buď istý, neboj sa. Určite by som mu povedal to, čo vravíš aj ty. Len, ja len doplním ešte druhé, a preto hovorím, počúvaj trochu aj s porozumením. Bolo to o druhej, keď sme prichádzali do vnútra budovy a povedal, že nás prosí, že by predsa len chcel vystúpiť, a že si počká na záver. Tak ja sa ťa teraz pýtam, pri prerokovaní územného plánu sme to mali navrhnúť? Alebo mali sme mu povedať, viete čo, choďte preč? Povedal, že si počká a je si asi aj vedomý toho, že buď mu to schválite alebo nie. A zopakujem, čo som povedal na začiatku. Ja nepotrebujem byť cukríkový. Ja toho pána nepoznám, ja som ho nevidel. Už to tu raz bolo povedané pánom vedľa teba, že toho pána nepoznám, ale ja ho fakt nepoznám tohoto.“

Mgr. Rybníček: „Vôbec nie je podstatné, či toho pána niekto pozná alebo nepozná. Podstatné je teraz čo, že ty si zmyslíš a dáš návrh, že ešte by si celkom hlasoval aj o tom uznesení č. 4 a dávaš hlasovať o ňom, že ešte raz by sme si o ňom mohli pohlasovať? To tak budeme fungovať? Že sa teraz poslanec Mestského zastupiteľstva v bode Rôzne rozhodne a povie, predsa len to jedno hlasovanie, ktoré sme už absolvovali, nemohli by sme si ho zopakovať v bode Rôzne? A je jedno, či ide o občana alebo skúsme si zopakovať ešte možno všetky hlasovania o uzneseniach. Však ja to navrhnem, ty daj o tom hlasovať. To tak, že cirkus Humberto? Tak, nech sa páči, pán poslanec. Akokoľvek budeš chrumkavý, ty si tých ľudí. Ty si zodpovedný za to, že tí ľudia tu zostali sedieť a čakať od druhej. Keby si bol čo, k čomu, tak im slušne povieš, že prepáčte, už to nie je možné, pretože ráno sa o tom hlasovalo a nebolo to možné vám umožniť a mohol si kolegovi Matejkovi povedať. Vieš čo, prišiel si neskoro, ty si tu vtedy nebol. Prosím ťa, nesľubujem im niečo, čo sa nedá splniť, lebo to je férové a pravdivé. A netváriť sa, že povieš. Viete čo, však keď nás o to tak prosíte, tak ja skúsim dať ešte raz hlasovať o niečom, čo už toto zastupiteľstvo rozhodlo, že nie. Tak teraz čo? Ešte ktoré, ešte by sme si mohli zopakovať nejaké hlasovanie? Ešte nejaké jedno – dve, keď navrhneš, hej? Takže chcem len jasne povedať. Nenavrhnem nič, lebo je to v rozpore s Rokovacím poriadkom a nebudem tu z tohto robiť cirkus. To je všetko. Pán poslanec Matejka.“

Vyťahuie (19)

Ing. Matejka: „Mrzí ma to, že to teda takto dopadlo. Jednak je to trinásť minúť, už mohli končiť. Vypočuli by sme si ich. Ja neviem o čom chcú rozprávať. O hocičom. Je bod Rôzne. Je to občan, požiadali, hotovo. Mrzí ma, že nechcete ani hlasovať o tom, či môžu teda vystúpiť. Ja neviem teraz, že či sa niečoho bojíme alebo čo? Naozaj by som bol teraz ako prekvapený a teraz práve. Akože fakt sa ich pôjdem opýtať, že vlastne čo, o čo tu ide. Ako týmto práve tí ľudia, čo toto sledujú, začnú rozmýšľať, že prečo preboha živého nechceme pripustiť občana, aby vystúpil na zastupiteľstve v bode Rôzne. Však mne to je jedno, či bude rozprávať aj o odhŕňaní snehu.“

Mgr. Rybníček: „To naozaj myslíš? To vážne, funguje to tak aj v Trenčianskom samosprávnom kraji? To tak fungujete v tom zastupiteľstve? To fakt? Vážne fakt? A keď náhodou neodhlasujete, tak potom zahlasujete neskôr? Hej? Čiže ešte raz. Žiadaš hlasovanie, ktoré už prebehlo. Ešte raz. Nie je žiadny dôvod na to, aby sme o veci, o ktorej sa už hlasovalo, hlasovali aj druhýkrát. Myslím si, že si dostatočne rozumný a inteligentný na to, aby si chápal, že sa nedá o tom istom hlasovať dvakrát. To je všetko. To je všetko. A myslím si, že je to dosť jednoznačné a je to dané. Pán poslanec Petrík.“

P2610953

presne nezistený KR

P2610953 K

P2610953

Mgr. Petrík: „Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že tu to bolo jasne niekoľkokrát vysvetlené. Dvakrát o jednej a tej istej veci sa nemôže hlasovať o pokiaľ má z kolegov alebo kolegýň niekto záujem si pána vypočuť, tak môže ísť von a vonku si ho vypočuje. Ja neviem, prečo to tu silíte. Však choďte von a vypočujte si, kto má záujem. No tak, prečo to tu silíš. Čo tu robíš divadlo pätnásť minút alebo trinásť, čo tu rozprávaš. Však choď si ho vypočuť a potom prednes jeho požiadavky. Ďakujem.“

P2610953 K

40

m KO (20)

„TAKÍ ĽUDIA AKO TAKÍ.“

P2610953 K

170718 (42) copy

aKOKOTaký (6) KO

P2610953 K

Mgr. Rybníček: Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Nech sa páči.“

Ing. Mičega: „Ďakujem. Musím trošku vydýchať, lebo zle je s týmto behať hore-dole. No, toto je brutálny koniec. No, pán primátor, máš pravdu teda, keď Rokovací poriadok zakazuje hlasovať dvakrát o tom istom. Áno, je to pravda. Áno, ďakujem pani vedúcej právnej. Ja teda navrhnem, aby sme nehlasovali dvakrát o tom istom. My sme predtým hlasovali, že vystúpi pán Jakubík alebo pán Jánošík. No, meno viete? Viete meno? No, takže je tu teraz. Je tu teraz občan z Bratislavy, ktorý tu chce vystúpiť, že nechcem mu skomoliť teraz to priezvisko. Vybehni mi tam, prosím ťa, mám pätnásť minút. Lebo fakt, toto už, toto je groteska na hovädo. A ja vás prosím a navrhujem, aby tento občan vystúpil. Je to uveriteľné. Vy ste kresťansky zmýšľajúci človek a vám nevadí, že tu niekto prišiel z Bratislavy a nemôže ani vystúpiť? Ako je toto normálne? Poď mi zistiť to meno, lebo som ho zabudol. Však toto už ako. Ak neukončíte toto rokovanie, štvrtá cenová. No, štvrtú cenovú ste z toho spravili vy. Ja chcem legitímne navrhnúť a vy ma potom môžete zamietnuť.“

Mgr. Forgáč: „Ako legitímne? Miloš, ty si nepamätáš, že to bolo v tom materiáli?

Ing. Mičega: „Ešte raz.   Mgr. Forgáč: „Že pán Jánošík splnomocnil tohto pána, aby za neho…“

Ai žiadny názor dáva názor

aKOKOTaký (6) KO

aKOKOTaký (6) KO

Ing. Mičega: „No a ja teraz poviem jeho meno, dobre? No. Ty vieš koho splnomocnil? Návrh poslanca je voľný. Ja tu nerobím cirkus z toho. Nemôžete dať návrh. Ja mám svojich pätnásť minút teraz. Ako sa volá? No, nechcel som mu skomoliť meno. Čiže ja navrhujem, aby vystúpil pán Patlevič, ktorý prišiel z Bratislavy. Ospravedlňujem sa, to priezvisko som zabudol. Je to trošku netypické pre mňa. Takže to, čo som povedal. Navrhujem, aby občan, ktorý tu prišiel, mohol kľudne vystúpiť. Dobre? Vidíte, ja dokonca ani jeho meno nepoznám. To je návrh, ktorý teda spresňuje to, čo dal kolega. Dobre? A žiadam o tom hlasovať.“

Vyťahuie (3)

K bodu 18. Záver.

Mgr. Rybníček: „Ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Ďakujem vám veľmi pekne za dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva a prajem vám príjemný večer. Dovidenia. Ďakujem.“

NAŠI

iKOKO (4)

správny Kandidát .

Ďakujem veľmi pekne.

    Venované tomu „presne nezistenému jednému občanovi Trenčína, ktorý profesionálom bezprostredne individuálne dôvodne, dennodenne v každom čase čia100čne vkuse  posiela s veľmi veľkou pokorou ako takou maily a len ťažko mu v tom zabrániť. Za čo ďakujem veľmi pekne.“ 

Ie To tak

Vyťahuie (16)

Krrr

L1560032 a

Takto „sa sami bezprostredne individuálne s veľmi veľkou čia100čnou pokorou ako takou prezentujú čia100ční fašistickí profesionáli ako takí proti mojej vôli! Je To tak.“

P2620317

„IDE o ŽIVOTY“

1

KO (1)

Ako dodám. Ďakujem veľmi pekne. Dodal.

Primátor Rybníček: Toto je výsledok bordelu, ktorý je v krajine. Dodal.

https://mytrencin.sme.sk/c/22607525/od-dnes-su-opat-zatvorene-skoly-primator-rybnicek-toto-je-vysledok-bordelu-ktory-je-v-krajine.html

P 1 (1)

P 1 (1)

P 1 (2)

Ako dodám. Hovorí okrem iného o dodržiavaní zákonov. Prý zákony platia v právnom demokratickom štáte ako takom pre každého!! Dodala. 

P 1 (3)

„FUNKČNÁ KONTROLA.“ Dodala.

KO (5)

„Ako dodala. Domnievame sa, že zákonodarca chcel rýchlou novelou zákona o obecnom zriadení uchrániť obce a mestá pred prípadmi, aby neostali bez kontrolóra, a teda aj bez funkčnej kontroly. Dodali.“ Ako dodám. „Ako dodala, hlavná kontrolórka mesta Trenčín Libuša Zigová je ochotná vykonávať túto funkciu až do riadneho zvolenia nového hlavného kontrolóra, kontinuita tejto funkcie je teda zabezpečená. Dodala.“

Čítajte ešte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/22614497/mestske-zastupitelstvo-v-trencine-zrusilo-uznesenie-o-volbe-hlavneho-kontrolora.html

správny Kandidát .

KO (2)

H 1

Ako dodám. Poriadne snemovanie riťolescov bolo 10. marca 2021. „Profesionáli“ sú v tomto SMERe – SD o 1 rok pozadu

H 2

H 3

 „Ide o životy“

H 4

zaiačiK (1)

 

KO (4)

zaiačiK (3)

 

Primátor Rybníček: Toto je výsledok bordelu, ktorý je v krajine. Dodal. 

Kz

KO (1)

KO (3)

sK a copy

Primátor Rybníček: Toto je výsledok bordelu, ktorý je v krajine. Dodal.

4 P P

zaiačiK (2)

 

lenOn….

 

Pd

aKOTaký-

VŽDY TO TAK BUDE! NIKDY SA TO NEZMENÍ! NECH SA BUDE DIAŤ  ČOKOĽVEK  – http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000161850/Z%E1pisnica_21122010.pdf

Sen (7)

P2610953 K

4 P P

Sen (2)

„To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Ak by sme zabudli na hodnoty NovemBera 89, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že si môžu dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť  a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.“

http://trencin.sme.sk/c/6145995/trencin-si-pripomenul-november-89-skromne.html#ixzz1eI5YIzql

 

Sen (1)

iKOKO (4)

správny Kandidát .

P2750864

KN

Pd

 

Kz

iKOKO (4)

Zbor KOslanecký. Dodal.

Veľmi „Závažné informácie.“

Ďakujem veľmi pekne.

„Chalani neblbnite“ už s tým referendom a s veľmi predčasnými vôľbami. Nič sa tým nezmení a aj tak vám ide iba o vlastné válovy a zisk z toho LEN vám plynúci, a nie o dobro celej spoločnosti „ako takej! IDE o ŽIVOTY!“

Na ich záchranu je v súčasnosti len 1 povolaný aj vyvolený v celej Zemeguli. A Ježiško to veľmi múdro zariadil tak, že žije a tvorí práve v Slovensku „ako takom!“ Vyvolenom národe.

Pretože situácia sa stáva naozaj neúnosnou, a nikto údajne „kompetentný“ doteraz nedokázal a ani nedokáže „hnusobu“ zastaviť, je čas spraviť už konečne to čo je nevyhnutné, a čo sa malo stať dávno!

To čo doteraz predviedli „politické elity“ sú len zúfalé pokusy o záchranu bez riadnej koncepcie!

Jedine „nejaký profesionál“ Rybníček, ktorý „je súčasťou mafije ktorá tu vládne,“ je „v prvej rade“ spôsobilý zachrániť civilizáciu pred úpadkom!! „Aj za cenu straty popularity! Je to tak. IDE O ŽIVOTY.“

LENON a nikto iný!!

„Má sen. Vráti mafijánskemu právnemu štátu hodnoty a dušu.“ A bude to pre neho „Cťou! Okrem iného.“

Toto nie je môj výmysel. Ani ma nepoveril aby som mu robil kampaň.      To je realita! To sú veľmi „tvrdé dáta ako také.“ A sú dostatočne preukázané jeho doterajšou veľmi „tvrdou prácou ako takou,“ na pozícii „služobníK ľudí. Je to obrovská drina! Na úkor rodiny. Voľného času.“

LENON VŽDY vie čo treba robiť, ako to treba robiť, kedy To treba robiť, a má k tomu aj odvahu a údajnú „politickú zodpovednosť. Ako takú.“

Tu predkladám niekoľko dôkazov z veľmi mnohých. Sú veľmi dlho všeobecne známe, a preto je trestuhodné, že len pre egoistické záujmy niektorých „odborníkov,“ ešte stále úplne zbytočne zomierajú pacienti!

„IDE O ŽIVOTY!“ Prebuďte sa.

Toto sa NIKOMU inému vo Vesmíre ne po da ri lo a NIKDY sa už nepodarí! „Je to tak.“ Bolo treba prijať veľmi „ťažké politické rozhodnutie           aj za cenu straty popularity,“ ale bez toho sa to nedá. Na sídliskách máme „približne“ o 40 až 50 percent áut menej ako pred tým!! Kde inde To ešte majú??

Aj v uliciach je ešte bezpečnejšie ako pred tým. „Za čo ďakujem veľmi pekne.“ FUNGUJE TO! „Dôkaz je jeho výpoveď.“

VPF (57) NK N

        Už „spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák povedal údajne Malchárkovi,               že v Pente prejednali vznik novej politickej strany. V spise sa spomína ako najvhodnejší možný predseda – generálny riaditeľ STV Richard Rybníček.“

Pd

Tu to máte. „AKO NAJ VHOD NEJ ŠÍ MOŽNÝ!“ Nikto iný!!! „Aj za cenu straty popularity.“

P2750864

       Únia miest Slovenska má nového prezidenta, JEDINÝM kandidátom bol primátor Rybníček“ – no a?? Kto iný mal byť ešte „kandidátom“ tam, kde už je „nejaký“ Rybníček??! „vám musí yebať chalani vám musí yebať.“

  Politické elity vôbec nerozumejú fungovaniu samospráv

Politické elity vôbec nerozumejú, ako funguje samospráva. Konštatoval to novozvolený predseda Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček. Upozornil, že častokrát rozhodnutia v národnej rade sú prijímané rýchlo, populisticky, len preto, aby navonok vyzerali, že sú dobré pre Slovensko. Dodal.

https://www.webnoviny.sk/unia-miest-slovenska-ma-noveho-prezidenta-jedinym-kandidatom-bol-primator-rybnicek/

NIKTO iný!! nerozumie tomu ako funguje samospráva tak, ako „nejaký profesionál“ Rybníček. „Je to tak!“

Tie veľmi rýchlo prijímané rozhodnutia NIE sú dobré pre Slovensko! Navonok tak iba vyzerajú! Rybníčka ale neoklamete. On je „profesionál.“

A nie je to len tá „nejaká samospráva ako taká.“ Rybníček „profesionálne“ rozumie všet ké mu! „Je To tak!“

„To je nebezpečenstvo pre každú spoločnosť. Ak by sme zabudli na hodnoty NovemBera 89, tak by sme dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú patent na rozum a že             si môžu dovoliť všetko, čo len chcú a budú mať právo riadiť a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiadnu šancu.“

Ďalší dôkaz jeho výnimočnosti je okrem iného To, že mu veľmi aktívne lezú do riťki všetci mne známi „nič netušiaci NE ZÁ oVIS LÍ  no vi ná ri.“

A nie iba tí dedinskí veľmi primitívni „prispôsobiví“ riťolesčekovia Luprich, Stopka, Fedor, Seriš, Mišovičová a im podobní.

Ako dodám. Sú to okrem iných aj také veľmi renomované investrkatívne „novinárske Elity“ ako Korda, Zuska & Katuška, Balogová, Nemec, Bujna, a čo je v tomto SMERe – SD najdôležitejšie, aj tá „tlačokurva“ Tódová pri „nejakom“ Rybníčkovi „ktorý je súčasťou mafije,“ nedokáže uplatniť svoj „novinársky“ talent a schopnosti. „Je to tak.“ Dodal.

Mám za to, že toľko „Nezávislých novinárov“ sa predsa nemôže mýliť.

„Ja ako primátor mesta s veľmi silným mandátom chcem povedať, že posledné štyri roky, ale aj celý svoj pracovný život som staval na tímovej práci, vždy som sa obklopoval ľuďmi, ktorí sú buď lepší ako som ja sám alebo sú to ľudia, ktorí dokážu sa stotožniť                             s myšlienkami, ktoré som mal a ťahať za jeden povraz.

Vždy som sa o nich opieral a vždy som sa s nimi rozprával, konzultoval a dôveroval im. Je to tak.“

„Ako dodal. vždy som sa obklopoval ľuďmi, ktorí sú buď lepší ako som ja sám,“ dodal, toto je len taká floskula, nie klamstvo! „Veriaci praktizujúci katolík“ nikdy neklame!

Skoro každý predsa veľmi dobre vie, že takí ľudia na Zemeguli ani nie sú, a teda sa nimi ani nemôže „dôvodne“ obklopovať. To je osud goliášov! Sú veľmi osamelí vo svojej „tvrdej práci ako takej,“ skromní, a aj takto chcú povzbudiť trpaslíkov ktorými „sú nútení      sa proti svojej vôli ob klo po vať, a len ťažko im v tom zabrániť.“

Ako dodám, lepší ako on sám v súčasnosti nebudú k dispozícii! „To sú tvrdé dáta.“

„Nejaký“ Rybníček je porovnateľný len so Slnkom. Všetko ostatné okolo neho je malé, bezvýznamné, nedokonalé, a LENON tomu dokáže dať správny impulz a zmysel. Preto veľmi „tvrdo pracuje dennodenne v každom čase 24 hodín za 1 deň, a až 7 dní za 1 týždeň. Je to tak. Dôkaz je jeho výpoveď.“

Druhý taký, ktorý „sa po celý pracovný život obklopoval špeciálnymi ľuďmi lepšími ako on sám“ je Lipšic. Tak Rybníček už nemusí hľadať v tomto SMERe – SD „špeciálne prieniky.“

Úspech ale vždy prináša aj veľmi negatívne javy, a tu je malá ukážka toho, ako sa „nejaký úradník z Trenčianskych Teplíc“ veľmi dlho a veľmi márne snaží „ohroziť nebetyčnú vážnosť pána primátora tolerantného Mesta slušných ľudí pre ľudí.“

Závidí mu okrem iného jeho veľmi „silný mandát,“ jeho úspechy, jeho „profesionalitu,“ jeho „nebetyčnú popularitu ako takú,“ a takto zúfalo sa s tým svojsky vyrovnáva….

Ing. Mičega „Pán primátor Rybníček, ty si zbytočne a prostredníctvom aj toho tvojho kolegu vedľa, pána viceprimátora rozvinul debatu, ktorá tu vôbec nemusela byť. No mňa nemusíš ty poučovať. Človek, ktorý pošle osobu, aby sa mi vyhrážala pred voľbami mňa nebude poučovať o tom, čo ja mám zvažovať a nemám. Zváž ty koho máš okolo seba a ak chceš, tak ti to potom pripomeniem. Ja zopakujem, čo som povedal a zopakujem, čo je napísané.

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2021/01/Z%C3%A1pisnica-MsZ-2020-12-16.pdf

Nijakú „osobu ako takú veriaci praktizujúci katolík ktorý je súčasťou mafije ktorá tu vládne,“ neposlal na „nejakého úradníka z Trenčianskych Teplíc.“

Keby sa o tomto nepravdivom vyjadrení „úradníka“ dozvedeli „nič netušiaci presne nezistení chalani s kriminálky,“ tak by „nemali na výber a boli by nútení v prvej rade vec“ povinne po za me tať, a ani len ohováranie by to nebolo! „Je to tak.“

Ing. Mičega predseda KŽPDIaÚP veľmi fakticky doplnil, že „ja som chcel jednu poznámku, čo sa týka tej hygieny teda. O tom, že sa hygiena vyjadruje ku kolaudácii stavby je známe dávno a najnovší zákon, ktorý podľa ktorého teraz funguje hygiena je zákon 355/2007, ak sa nemýlim je to v § 13, aj najposladenejší úradník akéhokoľvek stavebného úradu alebo investičného vie, že sa hygiena vyjadruje ku kolaudácii a že ste to zistili pri tejto kolaudácii, za to nemôžem. 20. júna bolo deklarované, že sa budeme v auguste kúpať, dneska dávame peniaze na to, aby sme sa vôbec tento rok mohli kúpať, ďakujem.“

Mgr. Rybníček primátor mesta povedal, že „ach Bože, hovorí úradník z Trenčianskych Teplíc, to je neuveriteľné?“

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Z%C3%A1pisnica_MsZ_08022017.pdf

R K (1)

No a pri uvádzaní dôkazov „kompetentnosti súčasného pána primátora Mesta Trenčín“ nemôže ostať bokom ani tá „čiastočne“ Elitná trenčianska obecná „profesionálna PO LÍ CIA.“

Takú veľmi primitívnu „bandu presne nezistených profesionálnych          KO KO TOV ako takých, inak sa to napísať ani nedá,“ tiež nemajú nikde inde! „Je to tak. Za čo ďakujem veľmi pekne.“

Pd

Len pri tejto „presne nezistenej bande presne nezistených čiastočne profesionálnych KOKOTOV, inak sa to napísať ani nedá, budúcnosti tejto spoločnosti,“ je možné pripustiť, že oni sú Tí „čiastočne lepší ako LENON sám. Je to tak.“

Dalo by sa písať o veľmi „tvrdej práci“ Rybníčka a jej výsledkoch veľmi veľa, ale veľmi „všímavá verejnosť“ je o nej dobre informovaná riťolezeckým INFOm a ostatnými veľmi Nezávislými médiami „ako takými. Za čo ďakujem veľmi pekne.“

„IDE O ŽIVOTY!!“ 

                                          j.  sjekel

  1. februára 2021

1

správne dodal

„Slovensko je právny štát.“

 

Ohováranie - Okresný úrad odkladá copy

KN

Pd

P2610953

„Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení“ – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

m KO (20)

sK

P2610953 K

správny Kandidát .

nieprípusné

4 PPPP (6)-1000

4 P P

Pd

1

„Zvíťazila spravodlivosť ako taká.“

123

4 PPPP (6)-1000

nieprípusné

Veľmi správny orgán píše okrem iného, že „prispôsobivá“ prokurátorka okresnej prokuratúry podala proti uzneseniu okresného súdu sťažnosť, ale zámerne neuvádza tie veľmi hlúpe až veľmi primitívne dôvody na „dôvodné postavenie  pred súd,“ ktoré  na pokyn „vlastne značnou mierou poškodeného mafijánskeho primitíva“ tá veľmi primitívna, skorumpovaná, vlastne značnou mierou dôvodne vkuse okrem iného poškodená fašistická prokurátorská hlupaňa v sťažnosti píše!

nieprípusné

      Mám za To, že obecenstvo musí byť veľmi minimálne dôvodne uzrozumené so skutočnosťou, aké veľmi primitívne, „prispôsobivé“ skorumpované, dôvodne vkuse okrem iného vlastne značnou mierou poškodené fašistické hlupane rozhodujú o právach a povinnostiach iných, podľa pokynov fašistickej mafije aj v  skorumpovanej slovenskej fašistickej prokuratúre „ako takej! Dotýka sa to mojej psychiky a na Pohode mi To nepridáva.“

Táto skutočnosť  a veľmi „závažné informácie ako také“ ale „dôvodne“ nemôžu spôsobiť ohrozenie údajnej „nebetyčnej vážnosti prispôsobivei, vlastne značnou mierou dôvodne vkuse poškodenei“ veľmi primitívnei skorumpovanei fašistky Mládenkovej v zamestnaní, a už vôbec nemôže „v právnom demokratickom mafijánskom štáte dôvodne“ spôsobiť jej odvolanie z funkcie fašistickei prokurátorky okresnej prokuratúry v Trenčíne.  „Je to tak. Dôkaz je moja výpoveď.“ 

Pd

Dôvodne poškodená P

PP D

 

Ohováranie - Okresný úrad odkladá copy

64

4 P P

Pd

správny Kandidát .

aKOTaký-

Pd

P1040555 copy

 

 

 

 

 

 

 

 

Veď To je Tá fašistická de mo kra cia….

29

Toto veľmi odporné primitívne riťolezectvo ako také nie je vhodné pre veľmi citlivé povahy ako také!

KN

Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uzrozumení – dodal. PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

00

https://www.nsud.sk/data/att/39775.pdf

P2610953

311014 (125)

Takto volili „demokratickí“ fašisti aj dňa                   16. decemBera 2020.  Chcel sa vyjadriť občan Trenčína.

16. decemBera 2020

Ing. Mičega, predseda KŽPDIaÚP

Čo sa týka, lebo sme v bode rôzne, vážení kolegovia, dneska som si všimol jednu vec. Možno je to taká nepodstatná len ma trošku zarazila a len vám ho dám do povšimnutia si. Nechápem prečo, ja nie som nejaký ani sudca, ani nebudem dávať nejaký rozsudok nad nejakým, ale my sme dneska prvýkrát neumožnili vystúpiť občanovi na tomto zastupiteľstve. Nejdem hodnotiť kto sa chcel vyjadriť. Chcel sa vyjadriť občan Trenčína. Prvý raz, pozeral som si zastupiteľstvá od roku 2010, nechcem klamať, nezachytil som ani raz sa to v histórii nestalo, že nedostal možnosť vystúpiť občan, ktorý o to písomne požiadal vopred. Je to možno drobnosť, ale je to fakt.

2

Ďakujem veľmi pekne.

R K (1)

P2610953 K

„Presne nezistený Nezáovislý demoKratický“ fašista ako taký.

1

Keď „demokraticky“ zabrániš inému vyjadriť svoj „nádor,“ a dokážeš To veľmi „jasne, zreteľne, zrozumiteľne, jednoznačne v príslušnom štátnom jazyku“ vysvetliť svojim primitívnym vôličom „ako takým.“

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Z%C3%A1pisnica_MsZ_20092017.pdf

 

sK a

20. septemBera 2017

ja by som chcel zareagovať Milouš na to čo si povedal, že tu bolo dnes prvýkrát odopreté niekomu vystúpiť.

Ak si veľmi dobre pamätám, my sme dostali túto moc delegovanú od ľudí a máme ich tu zastupovať a využili sme dnes prvýkrát to právo, že sme neumožnili niekomu vystúpiť. Ak máš s tým problém, veď to je tá demokracia, že máme právo ho využiť alebo nevyužiť, ak máš s tým problém, navrhni zmenu Rokovacieho poriadku a potom každý kto sa písomne prihlási nech vystúpi. Lebo dnes ja som sa nemienil zaoberať človekom, ja nechcem nikoho hodnotiť, ktorý ma dennodenne obťažuje 20-timi mailami a to nekomentujem,  a počúvať čo tu je. 

Veď on každodenne nás konfrontuje. Takže preto sme dneska demokraticky využili právo mu odoprieť vystúpenia.

Ja som tak hlasoval. A druhú vec. Že si tu dokonca? Veď to je naše poslanie, sme poslanci. Práveže sa máme pýtať, že prečo tu nie sú ti naši kolegovia?

Takže, ja neviem, že čo si zachraňoval alebo nie, že ako si sa zachoval. Veď preto sme sem išli, hájiť záujem ľudí, preto sme tu do konca, ďakujem veľmi pekne.

   „Fašista háji záujem ľudí! Dostal Tú moc delegovanú od ľudí!“

aaa

P2610953 K

Hi KO (1)

Ko Ko T aKOTaký      K. s. K. a.

1

Mafijánsky štát vyberá výpalné!!

aKOTaký-

Alebo na teba nejako inak ľudia dôvodne pozerajú.  „ZA ČO ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE.“

Sjekel Jozef    Trenčín

 

9. mája 2020                                               Generálna prokuratúra SR

 

      Podnet na preverenie.  

                                                         Dobrý Deň

 

„Ak si tu nebudeme v tejto krajine aj v tomto meste hovoriť pravdu“….

 

Veľmi dlho a stále neúspešne upozorňujem „individuálne bezprostredne v prvej rade súčasné presne nezistené orgány ochrany práva,“ na mafijánske spôsoby trenčianskej mestskej                „súčasnej polície“ a „súčasnej fašistickej“ trenčianskej samosprávy.

 

Od „presne nezisteného“ 20. septembra 2017 žiadam „s veľmi veľkou pokorou demokraticky“ svojich „presne nezistených zamestnancov“ o možnosť vystúpiť v „presne nezistenom demokratickom“ trenčianskom mestskom zastupiteľstve „ako takom.“

Toto mi nebolo doteraz nikdy „demokraticky“ umožnené!

„Túto moc dostali delegovanú od ľudí.“

Nemám „proti svojej vôli“ nijakú legálnu možnosť podieľať sa ako zdroj štátnej moci a nositeľ suverenity štátnej moci „demokraticky,“ priamo, prostredníctvom svojich volených zástupcov na správe vecí verejných!

Poslanci si neplnia svoje povinnosti, na písomné žiadosti a interpelácie neodpovedajú, veľmi primitívne verejne okrem iného klamú, a „demokraticky“ mi upierajú právo vyjadriť sa k ich (NE!) činnosti!

Takto ich chápanie „súčasnej demokracie ako takej, demokraticky“ vysvetlil „presne nezistený“ poslanec Smolka „v presne nezistený deň“                            20. septembra  2017 po tom, ako mi po prvý raz „demokraticky“ neumožnili vystúpiť na obecnom zastupiteľstve:

JUDr. Smolka reagoval z toho miesta, že „ja by som chcel zareagovať Miloš na to čo si povedal, že tu bolo dnes prvýkrát odopreté niekomu vystúpiť.

Ak si dobre pamätám, my sme dostali túto moc delegovanú od ľudí a máme ich tu zastupovať a využili sme dnes prvýkrát to právo, že sme neumožnili niekomu vystúpiť. Ak máš s tým problém, veď to je tá demokracia, že máme právo ho využiť alebo nevyužiť, ak máš s tým problém, navrhni zmenu Rokovacieho poriadku a potom každý kto                         sa písomne prihlási nech vystúpi. Lebo dnes ja som                   sa nemienil zaoberať človekom, ja nechcem nikoho hodnotiť, ktorý ma dennodenne obťažuje 20-timi mailami a to nekomentujem,                                           a počúvať čo tu je.

Veď on každodenne nás konfrontuje. Takže preto sme dneska demokraticky využili právo mu odoprieť vystúpenia.

Ja som tak hlasoval. A druhú vec. Že si tu dokonca?                    Veď to je naše poslanie, sme poslanci. Práveže sa máme pýtať, že prečo tu nie sú ti naši kolegovia?

Takže, ja neviem, že čo si zachraňoval alebo nie, že ako si sa zachoval. Veď preto sme sem išli, hájiť záujem ľudí, preto sme tu do konca, ďakujem veľmi pekne.“

 

„Konštatujem, že pán Sjekel nevystúpi na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, za čo ďakujem veľmi pekne.“

https://www.youtube.com/watch?v=EYKCw2-vOBo

Mgr. Rybníček „Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, dovidenia pán Štrauss, ďakujem pekne, že ste prišli.“

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/07/Z%C3%A1pisnica_MsZ_2018-07-04.pdf

 

 

Žiadam Vás o preverenie, či je rokovací poriadok trenčianskeho „fašistického“ obecného zastupiteľstva v súlade s ústavou a ostatnými zákonmi, keď dáva „presne nezisteným voleným zástupcom moc delegovanú od presne nezistených ľudí,“ svojvoľne, dlhodobo, úmyselne, ako „presne nezistená“ organizovaná zločinecká skupinka diskriminovať LEN jedného občana, a „hájiť tak presne nezistený záujem presne nezistených ľudí.“

 

„V tomto mestskom úrade fungujú pro fe sio ná li.“

 j.  sjekel

 

 

 

Veľmi „závažné INFORmácie“ na svedomie „rôznym inštitúciám:“

Prezidentka Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

_____________________________________________________

 

 

                                                              „orgánom ochrany práva“

 

  1. septembra 2017

Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Siekla

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

 

Za: 7  – Mgr. Juraj Bakoš, JUDr. Danica Birošová, Ing. Ladislav Matejka, Mgr. Richard Medal, Ing. Miloš Mičega, Lukáš Ronec, Patrik Žák.

Proti: 4 Mgr. Ján Forgáč, Mgr. Martin Petrík, Eva Struhárová, Mgr. Ján Vojtek,

Zdržali sa: 1  JUDr. Ján Kanaba

 

Prítomní: 18

Návrh nebol schválený.

_______________________________________________________________________________

  1. novembra 2017

 

Za 9: Bystrický, Bahno, Bakoš, Matejka Medal, Mičega, Ščepko, Birošová, Ronec

Proti 5: Petrík, Vaňo, Struhárová, Žák, Gabriel

Prítomní 18

 

  1. decembra 2017

 

Za:  6 – Bakoš, Barčák, Bystrický, Medal, Vaňo, Matejka

Proti: 12 – Bahno, Forgáč, Gabriel, Horný, Hošták, Kanaba, Petrík, Žák, Struhárová, Vojtek, Ronec, Smolka

Prítomní: 21

  1. januára 2018

Za 3: Barčák, Bystrický, Medal

Proti 10: Birošová, Gabriel, Žák, Forgáč, Struhárová, Petrík, Hošták, Urbánek, Smolka, Horný

Takáto je moja reálna možnosť podieľať sa na správe vecí verejných prostredníctvom „presne nezistených“ vôlených zás tupcov v „súčasnom tolerantnom mafijánskom Meste slušných ľudí pre ľudí,“

Žiadam „demokraticky“ o vystúpenie od 20. septembra 2017 do 29. apríla 2020,  ani v jednom prípade mi To „služobníci ľudí“ ktorí „majú odo mňa mandát,“ úmyselne „demokraticky“ neumožnili, „a len ťažko im v tom zabrániť!“                                                                                                                                   „Samosprávna“ trenčianska fašistická mafija nemá záujem o nezávislé názory. Ako povedala okrem iného Smolka a dodala – „ja nechcem počúvať čo Tu je!“ Nech sa teda ide byť nabok, keď To „nechce počúvať“….

  1. sjekel

_________________________________________________________________________________

  1. januára 2018 – Číslo hlasovania: 39 13. Rôzne – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 3 Proti: 10 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 4 Prítomní: 19 Návrh nebol schválený. Za: Martin Barčák Kamil Bystrický Mgr. Richard Medal Proti: JUDr. Danica Birošová Mgr. Ján Forgáč Dominik Gabriel Ľubomír Horný Peter Hošták Mgr. Martin Petrík JUDr. Martin Smolka Eva Struhárová Ing. Michal Urbánek Patrik Žák Zdržali sa: JUDr. Ján Kanaba Bc. Tomáš Vaňo Nehlasovali: Ing. Tomáš Bahno Bc. Eduard Filo Lukáš Ronec Ing. Richard Ščepko
  2. marecaBera 2018 – Číslo hlasovania: 6 Zmeny a doplnky – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 6 Prítomní: 17 Návrh nebol schválený. Za: Ing. Tomáš Bahno Mgr. Juraj Bakoš Martin Barčák Kamil Bystrický Ing. Ladislav Matejka Mgr. Richard Medal JUDr. Martin Smolka Zdržali sa: JUDr. Danica Birošová Bc. Eduard Filo Dominik Gabriel Eva Struhárová Nehlasovali: Miloslav Baco Mgr. Ján Forgáč JUDr. Ján Kanaba Mgr. Martin Petrík Bc. Tomáš Vaňo Patrik Žák – https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Hlasovanie-MsZ_2018-03-14.pdf
  3. mája 2018 – Číslo hlasovania: 8 Zmeny a doplnky – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 5 Proti: 8 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 4 Prítomní: 19 Návrh nebol schválený. Za: Mgr. Juraj Bakoš Martin Barčák Mgr. Richard Medal JUDr. Martin Smolka Ing. Michal Urbánek Proti: Dominik Gabriel Ľubomír Horný Peter Hošták JUDr. Ján Kanaba Eva Struhárová Bc. Tomáš Vaňo Mgr. Ján Vojtek Patrik Žák Zdržali sa: Ing. Tomáš Bahno JUDr. Danica Birošová Nehlasovali: Miloslav Baco Mgr. Ján Forgáč Mgr. Martin Petrík Lukáš Ronec – https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/06/Hlasovanie-MsZ_2018-05-30-1.pdf

* V sále bolo reálne prítomných o 1 poslanca viac, ktorý však nehlasoval.

HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, konaného dňa 04.07.2018

Číslo hlasovania: 11 Zmeny a doplnky – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 6 Proti: 3 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 10 Prítomní: 19 Návrh nebol schválený. Za: Mgr. Juraj Bakoš JUDr. Danica Birošová Kamil Bystrický Ing. Ladislav Matejka Mgr. Richard Medal Eva Struhárová Proti: Dominik Gabriel Peter Hošták Mgr. Ján Vojtek Nehlasovali: Miloslav Baco Ing. Tomáš Bahno Martin Barčák Bc. Eduard Filo Mgr. Ján Forgáč JUDr. Ján Kanaba Mgr. Martin Petrík Lukáš Ronec Bc. Tomáš Vaňo Patrik Žák – https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/07/Hlasovanie-MsZ_2018-07-04-1.pdf

 

Číslo hlasovania: 12 2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2018 – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1 Prítomní: 20 Návrh bol schválený. Za: Miloslav Baco Ing. Tomáš Bahno Mgr. Juraj Bakoš JUDr. Danica Birošová Kamil Bystrický Bc. Eduard Filo Mgr. Ján Forgáč Dominik Gabriel Peter Hošták JUDr. Ján Kanaba Ing. Ladislav Matejka Mgr. Richard Medal Mgr. Martin Petrík Lukáš Ronec JUDr. Martin Smolka Eva Struhárová Bc. Tomáš Vaňo Mgr. Ján Vojtek Zdržali sa: Ing. Miloš Mičega Nehlasovali: Martin Barčák

_____________________________________________________________________________

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, konaného dňa 29. 04. 2020        (riadne zasadnutie)

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 25 poslancov mestského zastupiteľstva.

Číslo hlasovania: 5 Zmeny a doplnky – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla –-

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

Za: 4  Proti: 9  Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 11 Prítomní: 24

Za: Mgr. Kamil Bystrický, Ing. Ladislav Matejka, Mgr. Richard Medal, MUDr. Šimon Žďársky.

Proti: Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek, Peter Hošták, Bc. Mária Machová, Marcel Meravý, Mgr. Michal Moško, Ing.Mgr. Juraj Štilicha, Martin Trepáč, Patrik Žák B.S.B.A

Nehlasovali: Mgr. Miloslav Baco, Martin Barčák, Pavol Bobošík, Mgr. Ján Forgáč, Mgr. Ing. Josef Kolář, Mgr. Martin Petrík, Lukáš Ronec, JUDr. Martin Smolka, Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, Bc. Tomáš Vaňo

_______________________________________________________

Elektronický dokument bol veľmi úspešne podpísaný.

INFORmácia

Správa bola veľmi úspešne odoslaná. Do schránky vám bude zaslané potvrdenie o odoslaní podania a následne doručenka potvrdzujúca doručenie správy. V prípade, že doručenku nedostanete do 24 hodín, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum .

 

 

Potvrdenie o odoslaní podania

 

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ: sjekel_jozef

 

Prijímateľ: ico://sk/00166481

 

Odoslaná správa

Identifikátor správy: a6c98c58-ff12-4d53-99c8-e0b3a0e8e71a

 

Predmet správy: Podnet na preverenie

 

Dátum a čas prijatia: 09. 05. 2020 05:59

__________________________________________________________________

From: sjekel.j@gmail.com <sjekel.j@gmail.com>
Sent: Saturday, May 9, 2020 6:19 AM
To: informacie@prezident.sk; premier@vlada.gov.sk; korupcia@genpro.gov.sk; podatelnamssr@justice.sk; marian_kotleba@nrsr.sk; noviny@joj.sk; aktuality@aktuality.sk; podnet@vop.gov.sk
Subject: Podnet na preverenie – 9. mája 2020

 

„Závažné INFORmácie!“

 

 

 

—–Original Message—–
From: Darina Sviticova <darina.sviticova@prezident.gov.sk> On Behalf Of informacie@prezident.sk
Sent: Monday, May 11, 2020 10:48 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: Zaevidovanie e-mail správu (doručenie 9. 5. 2020 6:19:16) pod číslom 7803/2020/KPSR

 

 

Vaša žiadosť bola zaevidovaná pod číslom 7803/2020/KPSR.

 

S pozdravom

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Hodžovo nám. 1 P.O. Box 128

810 00 Bratislava 1

E-mail: informacie@prezident.sk

ZP

výpalné 16 (2)

ma F

 

 „TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

„Ty si KOKOT. Ty si, jeden Nebe tyčný KOKOT KOKOT KOKOT KOKOT“

https://www.youtube.com/watch?v=SyQlbAyiTro

Ai „Oskar je“ prý „presne nezistený KOKOT!“ – dodal „kontroverzný podnikateľ ako taký. Nepokazte mu To!“

 

Sjekel Jozef    Trenčín

  

  1. júla 2020                                „nejaký presne nezistený“

okresný úrad v Trenčíne

 

Dostal som výzvu na zaplatenie mafijánskeho výpalného                  „po  lehote splatnosti“ ktoré mi „udelil proti mojej vôli nejaký presne nezistený OÚ Trenčín.“

O tomto veľmi primitívnom mafijánskom výpalnom „ako takom proti mojej vôli“ som nebol „nejakým presne nezisteným OÚ Trenčín“ úmyselne vôbec informovaný! „Alebo na teba nejako inak nejakí presne nezistení ľudia pozerajú.“

Považujem túto požiadavku od „presne nezistenej mafije ako takej ktorá tu vládne a ktorá ovláda proti mojej vôli celú tótu túto presne nezistenú spoločnosť ktorej súčasťou je nejaký presne nezistený prispôsobivý Rybníček. Je to tak, dôvodne“ za bezpredmetnú, neoprávnenú, nezákonnú, nelegitímnu, nemravnú aj nemorálnu!! „Je to tak! Ja by som to dôvodne okrem iného nazval ako kríza presne nezistenej demokracie ako takej.

Vlastne dotýka sa to značnou mierou dôvodne mojej psychiky a na presne nezistenej Pohode mi to určite nepridáva musím okrem iného povedať! Je to tak.

Dôkaz je moja výpoveď a výpoveď presne nezisteného nezaujatého človeka. Je to tak.“

Nebudem podporovať „proti mojej vôli“ veľmi primitívnu, presne nezistenú nejakú mafiju ako takú ktorá tu vládne a ktorá ovláda proti mojej vôli celú tótu túto presne nezistenú spoločnosť. Je to tak! Alebo na teba nejako inak presne nezistení ľudia pozerajú.“

Mafiju, ktorá si dlhodobo beztrestne „proti mojej vôli“ neplní povinnosti, veľmi primitívne „v prvej línii“ klame, a k 30 rokov trvajúcemu primitívnemu šikanovaniu, prenasledovaniu, pridala ešte aj takéto veľmi primitívne výpalníctvo „ako také!“

Výpalné mám „proti mojej vôli mafiji“ platiť za To, že som si dovolil mafijánsky, veľmi „správny nejaký presne nezistený orgán dôvodne legálne“ upozorniť na to, že veľmi primitívna, „presne nezistená mafija ktorá tu vládne a ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť ktorej súčasťou je nejaký prispôsobivý presne nezistený Rybníček ako taký ,“ si dlhodobo úmyselne „proti mojej vôli“ neplní povinnosti. „Je To tak!“

Aj takýmto veľmi primitívnym mafijánskym spôsobom si „presne nezistená prispôsobivá mafija ktorá Tu vládne a ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť. Je to tak,“ snaží zabezpečiť nerušené  beztrestné pokračovanie v mafijánskych aktivitách ktoré sú jej „prirodzeným prejavom. Je to tak!“

A veľmi „presne nezistený nejaký správny orgán ako taký“ je na toto primitívne mafijánstvo „proti mojej vôli“ veľmi ochotným poskokom!!

Týmito veľmi primitívnymi organizovanými zločineckými mafijánskymi aktivitami úmyselne ookrem iného vyvoláva „proti mojej vôli“ v spoločnosti nepriateľstvo až nenávisť voči veľmi „rôznym presne nezisteným inštitúciám ako takým,“ prostredníctvom ktorých „proti mojej vôli legálne vládne a ovláda celú tótu túto spoločnosť. Je to tak musím povedať!“

Žiadam „dôvodne z tohto miesta presne nezistený OÚ Trenčín ako taký,“ o zrušenie nemravného, nezákonného, nemorálneho, nespravodlivého mafijánskeho“ výpalného „ako takého!“

Nech  mu Ho platí mafija zo svojho rozpočtu!

Aj o tomto veľmi primitívnom mafijánskom konaní veľmi „správneho orgánu“ budem veľmi „bezprostredne dôvodne“ informovať „presne nezistené nič netušiace rôzne inštitúcie ako také, nejakej prispôsobivej, presne nezistenej nezaujatej dôvodne okrem iného značnou mierou  poškodenej“ Mládenkovej, ktorým tieto veľmi „závažné rôzne presne nezistené informácie ako také dôvodne okrem iného z tohto presne nezisteného miesta vkuse adresujem, a len ťažko  mi v tom zabrániť.“

Snáď im to pomôže lepšie pochopiť „dôvodný“ motív konania „presne nezisteného“ Ivana Č. „akože jeho meno, a jemu podobných ako takých,“ lebo „v demokratickom, právnom, mafijánskom štáte veľmi obyčajní ľudia aj veľmi Nezávislé osobnosti ako také stále nemajú na výber!

Za čo ďakujem veľmi pekne.“

 

j. sjekel

 

From: pokuty <pokuty@minv.sk>
Sent: Friday, July 10, 2020 8:04 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: RE: Výpalné

 

Dobrý deň,

 

Prišli Vám Výzvy na úhradu trov konania, ktoré Vám udelil OÚ Trenčín oddelenie priestupkov VVS za rok 2019.

VS: 756319 – dňa 12.12.2018 – požiadanie o prístupe k informáciám v meste Trenčín

VS: 756583 – dňa 18.03.2019 – požiadanie o prístupe k informáciám v meste Trenčín

VS: 757351 – dňa 15.05.2019 – požiadanie o prístupe k informáciám v meste Trenčín

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z0cmd1Wx-M

 „TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

 

 

           

Na svedomie:

„dôvodne presne nezisteným rôznym inštitúciám ako takým.“

 

 

 

_______________________________________________________________

„TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

„Ty si KOKOT. Ty si, jeden Nebe tyčný KOKOT KOKOT KOKOT KOKOT“

https://www.youtube.com/watch?v=SyQlbAyiTro

 

 

 

„TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

 

 

 

  „TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

 

Elektronický dokument bol veľmi úspešne podpísaný.

INFORmácia

Správa bola veľmi úspešne odoslaná. Do schránky vám bude zaslané potvrdenie o odoslaní podania a následne doručenka potvrdzujúca doručenie správy. V prípade, že doručenku nedostanete do 24 hodín, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum .

Potvrdenie o odoslaní podania

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ: sjekel_jozef

 

Prijímateľ: ico://sk/00151866_10126

 

Odoslaná správa

Identifikátor správy: f447982b-a868-4c53-b789-cdff2c27d595

Predmet správy: Výpalné – podanie

Dátum a čas prijatia: 14. 07. 2020  07:49

aKOTaký-

KO u

„Presne nezistený prispôsobivý“ pri mi tív „ako taký v 1. líniji.“

dml PP

“Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uz ro zu me ní” – dodal.

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Dôvodne poškodená P

KN

dôkaz

P2750884 – kópia

P b (1) P b (2)

P2750852

P2750864

aKOTaký-

Alebo na teba nejako inak ľudia dôvodne pozerajú

Kz

1

1 (9)

29

11