Mafijánsky štát vyberá výpalné!!

aKOTaký-

Alebo na teba nejako inak ľudia dôvodne pozerajú.  „ZA ČO ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE.“

Sjekel Jozef    Trenčín

 

9. mája 2020                                               Generálna prokuratúra SR

 

      Podnet na preverenie.  

                                                         Dobrý Deň

 

„Ak si tu nebudeme v tejto krajine aj v tomto meste hovoriť pravdu“….

 

Veľmi dlho a stále neúspešne upozorňujem „individuálne bezprostredne v prvej rade súčasné presne nezistené orgány ochrany práva,“ na mafijánske spôsoby trenčianskej mestskej                „súčasnej polície“ a „súčasnej fašistickej“ trenčianskej samosprávy.

 

Od „presne nezisteného“ 20. septembra 2017 žiadam „s veľmi veľkou pokorou demokraticky“ svojich „presne nezistených zamestnancov“ o možnosť vystúpiť v „presne nezistenom demokratickom“ trenčianskom mestskom zastupiteľstve „ako takom.“

Toto mi nebolo doteraz nikdy „demokraticky“ umožnené!

„Túto moc dostali delegovanú od ľudí.“

Nemám „proti svojej vôli“ nijakú legálnu možnosť podieľať sa ako zdroj štátnej moci a nositeľ suverenity štátnej moci „demokraticky,“ priamo, prostredníctvom svojich volených zástupcov na správe vecí verejných!

Poslanci si neplnia svoje povinnosti, na písomné žiadosti a interpelácie neodpovedajú, veľmi primitívne verejne okrem iného klamú, a „demokraticky“ mi upierajú právo vyjadriť sa k ich (NE!) činnosti!

Takto ich chápanie „súčasnej demokracie ako takej, demokraticky“ vysvetlil „presne nezistený“ poslanec Smolka „v presne nezistený deň“                            20. septembra  2017 po tom, ako mi po prvý raz „demokraticky“ neumožnili vystúpiť na obecnom zastupiteľstve:

JUDr. Smolka reagoval z toho miesta, že „ja by som chcel zareagovať Miloš na to čo si povedal, že tu bolo dnes prvýkrát odopreté niekomu vystúpiť.

Ak si dobre pamätám, my sme dostali túto moc delegovanú od ľudí a máme ich tu zastupovať a využili sme dnes prvýkrát to právo, že sme neumožnili niekomu vystúpiť. Ak máš s tým problém, veď to je tá demokracia, že máme právo ho využiť alebo nevyužiť, ak máš s tým problém, navrhni zmenu Rokovacieho poriadku a potom každý kto                         sa písomne prihlási nech vystúpi. Lebo dnes ja som                   sa nemienil zaoberať človekom, ja nechcem nikoho hodnotiť, ktorý ma dennodenne obťažuje 20-timi mailami a to nekomentujem,                                           a počúvať čo tu je.

Veď on každodenne nás konfrontuje. Takže preto sme dneska demokraticky využili právo mu odoprieť vystúpenia.

Ja som tak hlasoval. A druhú vec. Že si tu dokonca?                    Veď to je naše poslanie, sme poslanci. Práveže sa máme pýtať, že prečo tu nie sú ti naši kolegovia?

Takže, ja neviem, že čo si zachraňoval alebo nie, že ako si sa zachoval. Veď preto sme sem išli, hájiť záujem ľudí, preto sme tu do konca, ďakujem veľmi pekne.“

 

„Konštatujem, že pán Sjekel nevystúpi na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, za čo ďakujem veľmi pekne.“

https://www.youtube.com/watch?v=EYKCw2-vOBo

Mgr. Rybníček „Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, dovidenia pán Štrauss, ďakujem pekne, že ste prišli.“

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/07/Z%C3%A1pisnica_MsZ_2018-07-04.pdf

 

 

Žiadam Vás o preverenie, či je rokovací poriadok trenčianskeho „fašistického“ obecného zastupiteľstva v súlade s ústavou a ostatnými zákonmi, keď dáva „presne nezisteným voleným zástupcom moc delegovanú od presne nezistených ľudí,“ svojvoľne, dlhodobo, úmyselne, ako „presne nezistená“ organizovaná zločinecká skupinka diskriminovať LEN jedného občana, a „hájiť tak presne nezistený záujem presne nezistených ľudí.“

 

„V tomto mestskom úrade fungujú pro fe sio ná li.“

 j.  sjekel

 

 

 

Veľmi „závažné INFORmácie“ na svedomie „rôznym inštitúciám:“

Prezidentka Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

_____________________________________________________

 

 

                                                              „orgánom ochrany práva“

 

  1. septembra 2017

Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Siekla

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

 

Za: 7  – Mgr. Juraj Bakoš, JUDr. Danica Birošová, Ing. Ladislav Matejka, Mgr. Richard Medal, Ing. Miloš Mičega, Lukáš Ronec, Patrik Žák.

Proti: 4 Mgr. Ján Forgáč, Mgr. Martin Petrík, Eva Struhárová, Mgr. Ján Vojtek,

Zdržali sa: 1  JUDr. Ján Kanaba

 

Prítomní: 18

Návrh nebol schválený.

_______________________________________________________________________________

  1. novembra 2017

 

Za 9: Bystrický, Bahno, Bakoš, Matejka Medal, Mičega, Ščepko, Birošová, Ronec

Proti 5: Petrík, Vaňo, Struhárová, Žák, Gabriel

Prítomní 18

 

  1. decembra 2017

 

Za:  6 – Bakoš, Barčák, Bystrický, Medal, Vaňo, Matejka

Proti: 12 – Bahno, Forgáč, Gabriel, Horný, Hošták, Kanaba, Petrík, Žák, Struhárová, Vojtek, Ronec, Smolka

Prítomní: 21

  1. januára 2018

Za 3: Barčák, Bystrický, Medal

Proti 10: Birošová, Gabriel, Žák, Forgáč, Struhárová, Petrík, Hošták, Urbánek, Smolka, Horný

Takáto je moja reálna možnosť podieľať sa na správe vecí verejných prostredníctvom „presne nezistených“ vôlených zás tupcov v „súčasnom tolerantnom mafijánskom Meste slušných ľudí pre ľudí,“

Žiadam „demokraticky“ o vystúpenie od 20. septembra 2017 do 29. apríla 2020,  ani v jednom prípade mi To „služobníci ľudí“ ktorí „majú odo mňa mandát,“ úmyselne „demokraticky“ neumožnili, „a len ťažko im v tom zabrániť!“                                                                                                                                   „Samosprávna“ trenčianska fašistická mafija nemá záujem o nezávislé názory. Ako povedala okrem iného Smolka a dodala – „ja nechcem počúvať čo Tu je!“ Nech sa teda ide byť nabok, keď To „nechce počúvať“….

  1. sjekel

_________________________________________________________________________________

  1. januára 2018 – Číslo hlasovania: 39 13. Rôzne – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 3 Proti: 10 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 4 Prítomní: 19 Návrh nebol schválený. Za: Martin Barčák Kamil Bystrický Mgr. Richard Medal Proti: JUDr. Danica Birošová Mgr. Ján Forgáč Dominik Gabriel Ľubomír Horný Peter Hošták Mgr. Martin Petrík JUDr. Martin Smolka Eva Struhárová Ing. Michal Urbánek Patrik Žák Zdržali sa: JUDr. Ján Kanaba Bc. Tomáš Vaňo Nehlasovali: Ing. Tomáš Bahno Bc. Eduard Filo Lukáš Ronec Ing. Richard Ščepko
  2. marecaBera 2018 – Číslo hlasovania: 6 Zmeny a doplnky – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 6 Prítomní: 17 Návrh nebol schválený. Za: Ing. Tomáš Bahno Mgr. Juraj Bakoš Martin Barčák Kamil Bystrický Ing. Ladislav Matejka Mgr. Richard Medal JUDr. Martin Smolka Zdržali sa: JUDr. Danica Birošová Bc. Eduard Filo Dominik Gabriel Eva Struhárová Nehlasovali: Miloslav Baco Mgr. Ján Forgáč JUDr. Ján Kanaba Mgr. Martin Petrík Bc. Tomáš Vaňo Patrik Žák – https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Hlasovanie-MsZ_2018-03-14.pdf
  3. mája 2018 – Číslo hlasovania: 8 Zmeny a doplnky – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 5 Proti: 8 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 4 Prítomní: 19 Návrh nebol schválený. Za: Mgr. Juraj Bakoš Martin Barčák Mgr. Richard Medal JUDr. Martin Smolka Ing. Michal Urbánek Proti: Dominik Gabriel Ľubomír Horný Peter Hošták JUDr. Ján Kanaba Eva Struhárová Bc. Tomáš Vaňo Mgr. Ján Vojtek Patrik Žák Zdržali sa: Ing. Tomáš Bahno JUDr. Danica Birošová Nehlasovali: Miloslav Baco Mgr. Ján Forgáč Mgr. Martin Petrík Lukáš Ronec – https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/06/Hlasovanie-MsZ_2018-05-30-1.pdf

* V sále bolo reálne prítomných o 1 poslanca viac, ktorý však nehlasoval.

HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, konaného dňa 04.07.2018

Číslo hlasovania: 11 Zmeny a doplnky – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 6 Proti: 3 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 10 Prítomní: 19 Návrh nebol schválený. Za: Mgr. Juraj Bakoš JUDr. Danica Birošová Kamil Bystrický Ing. Ladislav Matejka Mgr. Richard Medal Eva Struhárová Proti: Dominik Gabriel Peter Hošták Mgr. Ján Vojtek Nehlasovali: Miloslav Baco Ing. Tomáš Bahno Martin Barčák Bc. Eduard Filo Mgr. Ján Forgáč JUDr. Ján Kanaba Mgr. Martin Petrík Lukáš Ronec Bc. Tomáš Vaňo Patrik Žák – https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/07/Hlasovanie-MsZ_2018-07-04-1.pdf

 

Číslo hlasovania: 12 2. Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.05.2018 – Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1 Prítomní: 20 Návrh bol schválený. Za: Miloslav Baco Ing. Tomáš Bahno Mgr. Juraj Bakoš JUDr. Danica Birošová Kamil Bystrický Bc. Eduard Filo Mgr. Ján Forgáč Dominik Gabriel Peter Hošták JUDr. Ján Kanaba Ing. Ladislav Matejka Mgr. Richard Medal Mgr. Martin Petrík Lukáš Ronec JUDr. Martin Smolka Eva Struhárová Bc. Tomáš Vaňo Mgr. Ján Vojtek Zdržali sa: Ing. Miloš Mičega Nehlasovali: Martin Barčák

_____________________________________________________________________________

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, konaného dňa 29. 04. 2020        (riadne zasadnutie)

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo zaprezentovaných 25 poslancov mestského zastupiteľstva.

Číslo hlasovania: 5 Zmeny a doplnky – Hlasovanie o možnosti vystúpenia na MsZ p. Sjekla –-

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:

Za: 4  Proti: 9  Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 11 Prítomní: 24

Za: Mgr. Kamil Bystrický, Ing. Ladislav Matejka, Mgr. Richard Medal, MUDr. Šimon Žďársky.

Proti: Dominik Gabriel, RNDr. Svorad Harcek, Peter Hošták, Bc. Mária Machová, Marcel Meravý, Mgr. Michal Moško, Ing.Mgr. Juraj Štilicha, Martin Trepáč, Patrik Žák B.S.B.A

Nehlasovali: Mgr. Miloslav Baco, Martin Barčák, Pavol Bobošík, Mgr. Ján Forgáč, Mgr. Ing. Josef Kolář, Mgr. Martin Petrík, Lukáš Ronec, JUDr. Martin Smolka, Eva Struhárová, Ing. Richard Ščepko, Bc. Tomáš Vaňo

_______________________________________________________

Elektronický dokument bol veľmi úspešne podpísaný.

INFORmácia

Správa bola veľmi úspešne odoslaná. Do schránky vám bude zaslané potvrdenie o odoslaní podania a následne doručenka potvrdzujúca doručenie správy. V prípade, že doručenku nedostanete do 24 hodín, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum .

 

 

Potvrdenie o odoslaní podania

 

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ: sjekel_jozef

 

Prijímateľ: ico://sk/00166481

 

Odoslaná správa

Identifikátor správy: a6c98c58-ff12-4d53-99c8-e0b3a0e8e71a

 

Predmet správy: Podnet na preverenie

 

Dátum a čas prijatia: 09. 05. 2020 05:59

__________________________________________________________________

From: sjekel.j@gmail.com <sjekel.j@gmail.com>
Sent: Saturday, May 9, 2020 6:19 AM
To: informacie@prezident.sk; premier@vlada.gov.sk; korupcia@genpro.gov.sk; podatelnamssr@justice.sk; marian_kotleba@nrsr.sk; noviny@joj.sk; aktuality@aktuality.sk; podnet@vop.gov.sk
Subject: Podnet na preverenie – 9. mája 2020

 

„Závažné INFORmácie!“

 

 

 

—–Original Message—–
From: Darina Sviticova <darina.sviticova@prezident.gov.sk> On Behalf Of informacie@prezident.sk
Sent: Monday, May 11, 2020 10:48 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: Zaevidovanie e-mail správu (doručenie 9. 5. 2020 6:19:16) pod číslom 7803/2020/KPSR

 

 

Vaša žiadosť bola zaevidovaná pod číslom 7803/2020/KPSR.

 

S pozdravom

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Hodžovo nám. 1 P.O. Box 128

810 00 Bratislava 1

E-mail: informacie@prezident.sk

ZP

výpalné 16 (2)

ma F

 

 „TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

„Ty si KOKOT. Ty si, jeden Nebe tyčný KOKOT KOKOT KOKOT KOKOT“

https://www.youtube.com/watch?v=SyQlbAyiTro

Ai „Oskar je“ prý „presne nezistený KOKOT!“ – dodal „kontroverzný podnikateľ ako taký. Nepokazte mu To!“

 

Sjekel Jozef    Trenčín

  

  1. júla 2020                                „nejaký presne nezistený“

okresný úrad v Trenčíne

 

Dostal som výzvu na zaplatenie mafijánskeho výpalného                  „po  lehote splatnosti“ ktoré mi „udelil proti mojej vôli nejaký presne nezistený OÚ Trenčín.“

O tomto veľmi primitívnom mafijánskom výpalnom „ako takom proti mojej vôli“ som nebol „nejakým presne nezisteným OÚ Trenčín“ úmyselne vôbec informovaný! „Alebo na teba nejako inak nejakí presne nezistení ľudia pozerajú.“

Považujem túto požiadavku od „presne nezistenej mafije ako takej ktorá tu vládne a ktorá ovláda proti mojej vôli celú tótu túto presne nezistenú spoločnosť ktorej súčasťou je nejaký presne nezistený prispôsobivý Rybníček. Je to tak, dôvodne“ za bezpredmetnú, neoprávnenú, nezákonnú, nelegitímnu, nemravnú aj nemorálnu!! „Je to tak! Ja by som to dôvodne okrem iného nazval ako kríza presne nezistenej demokracie ako takej.

Vlastne dotýka sa to značnou mierou dôvodne mojej psychiky a na presne nezistenej Pohode mi to určite nepridáva musím okrem iného povedať! Je to tak.

Dôkaz je moja výpoveď a výpoveď presne nezisteného nezaujatého človeka. Je to tak.“

Nebudem podporovať „proti mojej vôli“ veľmi primitívnu, presne nezistenú nejakú mafiju ako takú ktorá tu vládne a ktorá ovláda proti mojej vôli celú tótu túto presne nezistenú spoločnosť. Je to tak! Alebo na teba nejako inak presne nezistení ľudia pozerajú.“

Mafiju, ktorá si dlhodobo beztrestne „proti mojej vôli“ neplní povinnosti, veľmi primitívne „v prvej línii“ klame, a k 30 rokov trvajúcemu primitívnemu šikanovaniu, prenasledovaniu, pridala ešte aj takéto veľmi primitívne výpalníctvo „ako také!“

Výpalné mám „proti mojej vôli mafiji“ platiť za To, že som si dovolil mafijánsky, veľmi „správny nejaký presne nezistený orgán dôvodne legálne“ upozorniť na to, že veľmi primitívna, „presne nezistená mafija ktorá tu vládne a ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť ktorej súčasťou je nejaký prispôsobivý presne nezistený Rybníček ako taký ,“ si dlhodobo úmyselne „proti mojej vôli“ neplní povinnosti. „Je To tak!“

Aj takýmto veľmi primitívnym mafijánskym spôsobom si „presne nezistená prispôsobivá mafija ktorá Tu vládne a ktorá ovláda celú tótu túto spoločnosť. Je to tak,“ snaží zabezpečiť nerušené  beztrestné pokračovanie v mafijánskych aktivitách ktoré sú jej „prirodzeným prejavom. Je to tak!“

A veľmi „presne nezistený nejaký správny orgán ako taký“ je na toto primitívne mafijánstvo „proti mojej vôli“ veľmi ochotným poskokom!!

Týmito veľmi primitívnymi organizovanými zločineckými mafijánskymi aktivitami úmyselne ookrem iného vyvoláva „proti mojej vôli“ v spoločnosti nepriateľstvo až nenávisť voči veľmi „rôznym presne nezisteným inštitúciám ako takým,“ prostredníctvom ktorých „proti mojej vôli legálne vládne a ovláda celú tótu túto spoločnosť. Je to tak musím povedať!“

Žiadam „dôvodne z tohto miesta presne nezistený OÚ Trenčín ako taký,“ o zrušenie nemravného, nezákonného, nemorálneho, nespravodlivého mafijánskeho“ výpalného „ako takého!“

Nech  mu Ho platí mafija zo svojho rozpočtu!

Aj o tomto veľmi primitívnom mafijánskom konaní veľmi „správneho orgánu“ budem veľmi „bezprostredne dôvodne“ informovať „presne nezistené nič netušiace rôzne inštitúcie ako také, nejakej prispôsobivej, presne nezistenej nezaujatej dôvodne okrem iného značnou mierou  poškodenej“ Mládenkovej, ktorým tieto veľmi „závažné rôzne presne nezistené informácie ako také dôvodne okrem iného z tohto presne nezisteného miesta vkuse adresujem, a len ťažko  mi v tom zabrániť.“

Snáď im to pomôže lepšie pochopiť „dôvodný“ motív konania „presne nezisteného“ Ivana Č. „akože jeho meno, a jemu podobných ako takých,“ lebo „v demokratickom, právnom, mafijánskom štáte veľmi obyčajní ľudia aj veľmi Nezávislé osobnosti ako také stále nemajú na výber!

Za čo ďakujem veľmi pekne.“

 

j. sjekel

 

From: pokuty <pokuty@minv.sk>
Sent: Friday, July 10, 2020 8:04 AM
To: sjekel.j@gmail.com
Subject: RE: Výpalné

 

Dobrý deň,

 

Prišli Vám Výzvy na úhradu trov konania, ktoré Vám udelil OÚ Trenčín oddelenie priestupkov VVS za rok 2019.

VS: 756319 – dňa 12.12.2018 – požiadanie o prístupe k informáciám v meste Trenčín

VS: 756583 – dňa 18.03.2019 – požiadanie o prístupe k informáciám v meste Trenčín

VS: 757351 – dňa 15.05.2019 – požiadanie o prístupe k informáciám v meste Trenčín

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z0cmd1Wx-M

 „TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

 

 

           

Na svedomie:

„dôvodne presne nezisteným rôznym inštitúciám ako takým.“

 

 

 

_______________________________________________________________

„TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

„Ty si KOKOT. Ty si, jeden Nebe tyčný KOKOT KOKOT KOKOT KOKOT“

https://www.youtube.com/watch?v=SyQlbAyiTro

 

 

 

„TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

 

 

 

  „TY KOKOT. TY TUPÝ CHUI“

 

Elektronický dokument bol veľmi úspešne podpísaný.

INFORmácia

Správa bola veľmi úspešne odoslaná. Do schránky vám bude zaslané potvrdenie o odoslaní podania a následne doručenka potvrdzujúca doručenie správy. V prípade, že doručenku nedostanete do 24 hodín, kontaktujte Ústredné kontaktné centrum .

Potvrdenie o odoslaní podania

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ: sjekel_jozef

 

Prijímateľ: ico://sk/00151866_10126

 

Odoslaná správa

Identifikátor správy: f447982b-a868-4c53-b789-cdff2c27d595

Predmet správy: Výpalné – podanie

Dátum a čas prijatia: 14. 07. 2020  07:49

aKOTaký-

KO u

„Presne nezistený prispôsobivý“ pri mi tív „ako taký v 1. líniji.“

dml PP

“Toto je hodné zverejnenia v médiách, aby aj občania boli s tým uz ro zu me ní” – dodal.

PLNE MU DÁVAM ZA TAKÚ TÚ SÚČASNÚ PRAVDU a len ťažko mi v tom zabrániť!!

Dôvodne poškodená P

KN

dôkaz

P2750884 – kópia

P b (1) P b (2)

P2750852

P2750864

aKOTaký-

Alebo na teba nejako inak ľudia dôvodne pozerajú

Kz

1

1 (9)

29

11

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *