vojna KLAMÁROV….

1

minútka po minútke

aKOKOTaký (6) KO

L2200280 copy

„NECHCEm KLAMAŤ!“

a čo teda „chce KLAMÁR“ keď nie „individuálne bezprostredne dôvodne plus mínus“ klamať??

KO (1)

Ďakujem veľmi pekne. Toto sú veľmi tvrdé plus mínus dátumy ako také!

Mgr. Rybníček: „Klameš…“

Ing. Mičega: „Ináč, ja si myslím, že ty odporúčaš neschvaľovať. Kľud, kľud, pán Rybníček.

Mgr. Rybníček: „Nie, klameš. Si klamár.“

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2021/11/Z%C3%A1pisnica_MsZ_2021-10-27.pdf

 

Vyťahuie (3) copy

Mgr. Rybníček: „Dávam ešte hlasovať o návrhu pána poslanca Medala. Tak to chápem správne, pán poslanec? Tak nemáte …, takže jasné. O.K. Ešte ďalej pokračovať, že o možnosť vystúpenia na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva požiadal listom doručeným do podateľne Mestského úradu v Trenčíne dňa 25. októbra 2021 pán Eduard Jánošík. Vystúpiť v mene pána Eduarda Jánošíka, ktorý sa nemôže zúčastniť dnešného zasadnutia by chcel pán Ing. Tadeus Patlevič, predseda občianskeho združenia Právo na bývanie. Vystúpiť chce uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 932 zo dňa 23. júna 2021. na základe ktorého bol pánovi Eduardovi Jánošíkovi schválený prenájom jednoizbového bytu na ulici Legionárska v Trenčíne na dobu neurčitú. Pán Eduard Jánošík sa domnieva, že pridelený byt nie je bytovou náhradou v zmysle zákona č. 260/2011 Zbierky zákonov, a teda mu nemôže byť prenajatý na dobu neurčitú, ale že nájom tohto bytu spadá pod režim zákona č. 443/2010 Zbierky zákona o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní, v zmysle ktorého môže byť nájom bytu uzavretý výlučne na dobu určitú. Z uvedených dôvodov pán Jánošík odmieta uzavrieť s mestom nájomnú zmluvu k bytu, nájom ktorého bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 932 zo dňa 23. júna 2021. O tejto skutočnosti ste boli ako poslanci informovaní aj mailom od pani JUDr. Mrázovej 26. 10. V zmysle čl. 9 ods. 15 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne o vystúpení osôb, ktoré požiadajú o možnosť vystúpiť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne rozhoduje Mestské zastupiteľstvo hlasovaním, a zároveň určí, v rámci ktorého bodu tieto subjekty môžu vystúpiť. Dovoľte mi, vážení prítomní, vážené prítomné panie poslankyne a páni poslanci, ako predsedajúcemu sa k predmetom žiadosti vyjadriť a uviesť moje dôvody, prečo neodporúčam vyhovieť tejto žiadosti o vystúpenie. Po prvé. Tému, ku ktorej chce žiadateľ vystúpiť nie je zaradená v žiadnom bode programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná dnes. Po druhé. Uvedená problematika je individuálnym problémom žiadateľa a nijako sa netýka verejnosti, a teda na prerokovanie tejto veci na zasadnutí Mestského zastupiteľstva nie je verejný záujem. Po tretie. Ide o vec, kde je predmetom sporu výklad právneho predpisu, kde žiadateľ má iný právny názor ako úrad. Po štvrté. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne ani nie je orgánom oprávneným rozhodovať o tom, či predmetný byt je alebo nie je bytovou náhradou podľa zákona č. 260/211 Zbierky zákonov. Po piate. V súčasnosti je celá vec v riešení Mestským úradom v Trenčíne Útvarom majetku mesta, ktorý sa pri poskytovaní bytových náhrad riadi usmerneniami príslušného orgánu, najmä Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pričom úrad postupuje v intenciách a usmernení, ktorými disponuje. Po šieste. Mestský úrad v Trenčíne sa opakovane pokúsi ešte vysvetliť pánovi Jánošíkovi situáciu a odstrániť jeho pochybnosti, ktoré mal v postupe mestského úradu. V prípade, ak by ste rozhodli napriek vyššie uvedeným dôvodom povoliť toto vystúpenie, navrhujem potom, aby pán Tadeus Patlevič ako človek, ktorý bude vystupovať za pána Jánošíka vystúpil potom v bude Rôzne. Dávam teda hlasovať o tom, či súhlasíte s vystúpením pána Ing. Tadeusa Patleviča v mene pána Eduarda Jánošíka k uzneseniu Mestského zastupiteľstva číslo 932 zo dňa 23. júna 2021. Keď, tak v bode Rôzne. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Ďakujem pekne.“

Ďakujem veľmi pekne. „Ide o životy! Občan Trenčína. Úradník z Trenčianskych Teplíc,“ nemal na snemovaní primitívnych fašistických riťolescov dňa 27. októbera 2021 úmyselne zakryté táracie a dýchacie ulice!! „Je To tak.“

Vyťahuie (4) copy

Ďakujem veľmi pekne. Toto sú veľmi tvrdé plus mínus dátumy ako také!

Mgr. Rybníček: „Klameš…“

Ing. Mičega: „Ináč, ja si myslím, že ty odporúčaš neschvaľovať. Kľud, kľud, pán Rybníček.

Mgr. Rybníček: „Nie, klameš. Si klamár.“

NAŠI

„Dva největší divy světa nejsou Sfinga a Pyramidy, ale

že fašistickí KOKOTI věří ve své právo bezprostredne individuálne obtěžovat druhé lidi, a že jsou uražení, když je přistihneme při činu. “ 

Veľmi Svatý Erkulius  Ranně křesťanský mučedník (alespoň podle jeho mínění)

presne nezistený KR

Ďakujem veľmi peKne.

Ako robí veľmi primitívny KOmunálny fašistický  Riťo lezec?

Mgr. Petrík „Ďakujem veľmi pekne, ja by som sa chcel poďakovať veľmi pekne advokátskej kancelárie GPL a vedeniu Mesta Trenčín a úradníkom, ktorým sa úspešne podarilo zase trošku pohnojiť v kauze jama a patrí im za to naozaj veľká vďaka, že tak svedomito bránia a ochraňujú mestský majetok. Keď v bode č. 2 dneska tu boli osočovaní, že ho rozkrádajú a rozpredávajú lacno, tak tu je vidieť ako naozaj oňho bojujú a snažia sa ho strážiť a chrániť, takže ďakujem veľmi pekne.“

KPK (4)

Pán viceprimátor si vravel, vyzýval k návrhu, môže dať ktokoľvek. Ja si osvojím jeden návrh a to je návrh, ktorý schválil VMČ v pomere tuším 5:1 sa mi zdá, nechcem klamať teraz. Ale určite nebolo tam 3:2 alebo niečo také. Jeden sa zdržal, nebol ani proti a ten návrh znel v tých intenciách, že odporúčame zdvihnúť tú cenu z 10 € na deň na 20 € na deň. Tak, ako som povedal. Navrhujem zvýšiť to na 20 a tak, ako som povedal. Osvojujem si návrh poslancov, ktorí hlasovali vtedy za to. Ďakujem.“

Ing. Mičega „Ďakujem. Ja som bol predtým prihlásený do faktickej a svojím spôsobom pán kolega Medal, že dostal slovo mi to nahralo, stihol som niečo pripraviť                a je to vlastne plus – mínus o obdobnom ako navrhuje kolega Medal len ja by som tam, ak teda prejde táto zmena, tak ako tu je navrhnutá, ja by som si dovolil navrhnúť. Myslím, že ostane tým ovca celá a vlk sýty minimálne aspoň v tom, že keď máme dnes povinnosť vedenia mesta oznámiť poslancom elektronicky, to znamená mailom, že sa ide uzatvárať nejaký dodatok ku zmluve alebo nejakým spôsobom sa ide nakladať                          s financiami, tak to dostávame mailom. Dali sme to svojho času do tuším, do tiež do materiálu o nakladaní  s majetkom a hospodárení. Nechcem teraz klamať presne, kde to je, ale je to vtedy, keď sa ide obstarávať  a tak ďalej.

Vyťahovač

No hold  tuto sme sa dostali do situácie, že my sme tie jestvujúce bytovky, ktoré v nejakom 77 – 78 nechcem klamať plus mínus boli postavené to centrum. Tak my sme do toho centra,  pod my chápem Mesto Trenčín, my sme ich povolili ešte nadstaviť.

Ak sa nemýlim, tú terasu chcel zriadiť niekedy teraz od 15. marca. Ja vám garantujem, že podľa mňa ešte, nechcem teraz klamať, či 15., ale viem, že sme sa zhodli, že už pomaly aj po funuse.

Ing. Mičega: „Ďakujem. No, vidím, že tu je plodná debata, ale predsa len. Ja som si zvykol na x vecí.  Pán primátor Rybníček, na teba by som si dovolil zareagovať. Ono sa to, vieš, ja som si zvykol. A teraz         to neber v zlom, len si to over, prosím ťa potom nabudúce. Však ono to, ono sa dá klamať, ale ono   sa dá aj nechtiac klamať. Alebo potom to neni klamstvo, potom je to nesprávna informácia a verím, že teda poopravíš to, čo si povedal, že to je poslanecký návrh.

Ale keď už sa to robilo, čo je veľmi dobré z hľadiska toho, že niekto spomalí pred tým zdravotným strediskom alebo teda pred poliklinikou, tak z tej sumy 10 400 mestská časť Sever ja si myslím, že úplne v pohode sa stotožní s tým, lebo však toto je investícia do mestskej časti Stred, ale slúži pre všetkých a z hľadiska bezpečnosti tu netreba podľa mňa o ničom ani debatovať. Keď už sa spravil ten priechod pre chodcov, nechcem klamať, ale chýbajú mi tam prvky v súlade                s vyhláškou 532 z roku 2002. To znamená, to sú prvky pre slabozrakých alebo teda osoby, ktoré nevidia.

Vyťahuie (19)

Vyťahuie (16)

P1040794

 

Ai žiadny názor dáva názor

„občan Trenčína ako taký. Nebudem hovoriť jeho meno teraz plus mínus.“

P2620317

ER

P2610953 K

Ďakujem veľmi pekne.

Ie To tak

Ing. Mičega, predseda KŽPDIaÚP

Čo sa týka, lebo sme v bode rôzne, vážení kolegovia, dneska som si všimol jednu vec. Možno je to taká nepodstatná len ma trošku zarazila a len vám ho dám do povšimnutia si. Nechápem prečo, ja nie som nejaký ani sudca, ani nebudem dávať nejaký rozsudok nad nejakým, ale my sme dneska prvýkrát neumožnili vystúpiť občanovi na tomto zastupiteľstve. Nejdem hodnotiť kto sa chcel vyjadriť. Chcel sa vyjadriť občan Trenčína. Prvý raz, pozeral som si zastupiteľstvá od roku 2010, nechcem klamať, nezachytil som ani raz sa to v histórii nestalo, že nedostal možnosť vystúpiť občan, ktorý o to písomne požiadal vopred. Je to možno drobnosť, ale je to fakt.

https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/04/Z%C3%A1pisnica_MsZ_20092017.pdf

Kokot roka

Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči.  „Ono to“ riťo lezec, fašista, „vyťahovač, občan Trenčína, úradník z Trenčianskych Teplíc bezprostredne individuálne dôvodne“ vie  že je „klamár. Musí byť s touto skutočnosťou minimálne bezprostredne uzrozumený.“

S veľmi „veľkou pokorou sa veľmi úprimne individuálne často nechtiac“ ospravedlňuje – „nechcem klamať teraz,“  ale je „okrem iného ono KLAMÁR KLAMÁR,“ a teda „nemá bezprostredne na výber.

No hold. Je bezprostredne individuálne nútený často nechtiac dôvodne klamať teraz plus mínus presne proti svojej vôli. Je To tak. Je to možno drobnosť, ale je to fakt.“

PP D

Ohováranie - Okresný úrad odkladá copy

 

170718 (42) copy

aKOKOTaký (6) KO

P2610953

správny Kandidát .

P1040555 copy

Ďakujem veľmi pekne. Nechtiac.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *