Tunelárska PS….??!

 

TPS a. s. sa začala po 6 aj pol roku od začiatku „prenajímania odstavnej plochy,“ a všetkých 10 mesiačikov „po nastúpení pána náčelníka“ zaoberať „v rámci svojich kapacít“ veľmi dlhodobým, veľmi primitívnym tunelovaním TPS a. s. – „pretože tu ide o obrovský únik tak, ako bolo preukázané a vieme dobre, kde ten únik je“…. Povedal.  

     Poslanec Petrík bude mať zas príležitosť veľmi primitívne aj veľmi aktívne „vyzdvihnúť na tomto mieste prácu mestských policajtov.“ Dodal. Verím, že túto svoju veľmi vzácnu šancu o5 veľmi aktívne využije!! A dostane za svoju prácu tabuľku…. Alebo FidorKu?? Bude to také veľmi dobré východisko z tohto miesta.

1 (1)

   Dobre sa z tohto miesta pozrite na tohto veľmi primitívneho trenčianskeho obecného parazita!! Ako sa veľmi spoKOjne a veľmi šťastne, veľmi primitívne  „v rámci svojich kapacít“ vyciera! Je za tým jeho Absolútna mafijánska imunita!! Je To typický predstaviteľ mafijánskeho parazita trenčianskeho! Od riťolezeckého „pána primátora Mesta Trenčína“ ani od  všetkých 25 odborných spoluriťolescov, osobností, mu nič v mafijánskom Meste nehrozí!!!!!!!!!! Priblížil a dodal.

   Nebezpečenstvo by pre neho predstavoval LEN „novinár,“ ale najprv by sa musel o existencii trenčianskej veľmi primitívnej mafije dozvedieť. Tam kde je ale trvanlivo „v rámci svojich kapacít“ zalezený spolu s „pánom primátorom Mesta  Trenčína,“ všetkými 25 odbornými riťolescami     a kolegami „novinármi“ sa To NIKDY nedozvie.  Objasnil. Ozrejmil svoje pocity    a dodal.

 

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)

1 (9)

1 (10)

1 (11)

1 (12)

1 (13)

1 (14)

1 (15)

1 (16)

1 (17)

1 (18)

 

 

A Toto povedal poslanec Jozef Filipp už pri prijímaní zákona číslo 564/ 1991 Zb. o obecnej „polícii“….

„Vážená Slovenská národná rada, vážene poslankyne, vážení poslanci, asi budem prvý, ale dúfam nie jediný, ktorý sa postaví proti tomuto zákonu. Vychádzam z takýchto predpokladov: Podľa § 19 zákona číslo 369 obecná polícia nie je represívnym štátnym policajným aparátom, ale v podstate poriadkovou službou, bez toho, že by mohla používať tie takzvané donucovacie prostriedky a kadejaké ďalšie ľúbivé názvy a mená. Viete, človeku je zle, keď to počuje. Prosím vás, dosť násilia, dosť nezákonnosti je u nás okolo, desiatky rokov, dá sa povedať. Pamätáte sa z čias národných výborov, koľko nezákonností, porušovania práv narobili poriadkové komisie prejednávajúce priestupky, i keď na týchto národných výboroch boli ľudia s právnickým vzdelaním. A nakoniec, schválením, prijatím tohto zákona nezákonnosť len ďalej rozšírime. Iste z novín, z tlače, z televízie viete, koľko nezákonností sa dopúšťa aj dnešná polícia, štátna polícia, koľkých nezákonnosti sa dnes dopúšťajú starostovia, primátori miest. A myslíte, že pod dozorom týchto ľudí mestská polícia bude konať zákonne? Len rozšíri frustráciu nášho obyvateľstva. Takže nakoniec, poviem vám, v tomto štáte sa nebude dať žiť, nebude sa tu dať existovať, budeme musieť utiecť pred vlastnými policajtmi. Keďže nevidím záruku, že sa prijatím tohto zákona nezvýši množstvo krivdy a bude z neho vlastne len ďaleko menej úžitku – z tej činnosti miestnej polície -, odporúčam vám tento zákon neprijať.“

1 (19)

1 (20)

1 (21)

1 (22) 1 (23)

    Ako múdro povedal okrem iného „pán primátor Mesta Trenčína, čas vždy ukáže aká je realita.“ Priblížil a dodal.

      Tak aj v tomto SMERe čas ukáže, či ide konečne o definitívne vyriešenie veľmi primitívneho mafijánskeho tunelovania, alebo o pokračujúcu komunálnu masturbáciu. Objasnil a dodal.

 

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 2. júla 2015 na Mestskom úrade v Trenčíne

K bodu 20. Správa dozornej rady k činnosti Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. za rok 2014 a Správu k účtovnej závierke za rok 2014.

Mgr. Rybníček, primátor mesta predložil a informoval o materiáli pod bodom 20.

JUDr. Kanaba uviedol, že „19.6.2015 sme mali zasadnutie dozornej rady Trenčianskej parkovacej spoločnosti. Chcel by som vás oboznámiť s niektorými podstatnými vecami z tejto dozornej rady aj správy, ktorú podalo predsedníctvo Trenčianskej parkovacej spoločnosti. Pretože niektorí poslanci prejavili záujem sa pýtať ako funguje TPSka, či je zisková, či je stratová. Stručne vám v priebehu 5 minút poviem, o čo ide. TPS a.s. vznikla 1.1.2009 a výber parkovného za prenájom parkovacích miest spoločnosť realizovala od 1.10.2009. Spoločnosť sa zameriava na prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá ako gro svojej činnosti. Od marca 2014 TPS a.s. poskytuje na piatich parkoviskách celkom 375 parkovacích miest v letnom režime a 389 v zimnom režime.

Spôsoby úhrady parkovného sú jednak zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate, zaslaním SMS, zakúpením parkovacej karty a trvalým vyhradení parkovacieho miesta. Gro ziskov TPS a.s. tvoria príjmy cez parkovacie automaty, t.j. cez 91%, SMS 5%,parkovacie karty 2% a vyhradené parkovanie 2%.

Majetok TPS a.s. predstavoval k 31.12.2014 hodnotu 166.368,- €. TPS a.s. dosiahla tržby z predaja služieb, teda parkovného vo výške 237.197,- €. Oproti roku 2013 vzrástli tržby o 3% cca o 8.000,- €. Náklady spoločnosti v r. 2014 dosiahli sumu 166.838 € a to jednak na položky materiál, služby, osobné náklady, dane a poplatky, ostatné hospodárenie a finančné náklady. V porovnaní s rokom 2013 náklady klesli, kde v r. 2013 tieto predstavovali 190.239,-  €. Pokles asi o 25.000,- €. Náklady spoločnosti mierne klesli oproti roku 2013 o 1% cca 2000 €. Náklady na služby klesli o 28% cca 38.000,- € a osobné náklady vzrástli o 19% cca 6.000,-

€. Výsledkom hospodárenia za rok 2014 je zisk po zdanení 48.606,- € oproti roku 2013, kedy bol výsledok hospodárenia po zdanení, a to zisk vo výške 38.975,- €. Náklady na rozdelenie zisku za r. 2014 vo výške 48.606,- € budú rozdelené tak, že výplata dividend akcionárom bude 0,- € a zisk o výške 48.606,- € bude použitý v spoločnosti na rozširovanie počtu parkovacích automatov a možnosti parkovacích miest uzatváranými vstupnými a výstupnými závorami.

Správu k účtovnej závierke za rok 2014 bola taktiež pripojená k tomuto materiálu, kde sa hovorí, že dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 19.06.2015 v súlade s článkom stanov preskúmala účtovnú závierku z roku 2014 a dospela k záveru, že výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení, zisk vo výške 48. 606 eur predstavenstvo spoločnosti predložilo na prerokovanie na rozdelenie zisku tak, ako som vám predtým prečítal, výplata dividend akcionárom 0 eur, nerozdelený zisk minulých rokov 48.606 eur pre použitie na rozvoj firmy.

Dozorná rada konštatuje, že účtovná závierka spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. bola audítorom hodnotená kladne s tým, že poskytuje vo všetkých významných súvislostiach s činnosťou verný obraz o majetku, záväzkoch, finančnej situácii spoločnosti a o výsledku hospodárenia za rok 2014. Dozorná rada potvrdzuje, že spoločnosť bola predstavenstvom riadne vedená v zmysle rozhodnutí prijatých na zasadnutí valného zhromaždenia, predstavenstva a dozornej rady.

Na základe uskutočnenej previerky vypracovaných dokumentov ročnej závierky vykonávanej vo forme vecnej správnosti a pravdivosti vykazovaných ukazovateľov a na podklade získaných informácií zo správy nezávislého audítora spoločnosti – APX, k.s. Banská Bystrica, Licencie č. 118, ktoré potvrdzujú vedenie účtovníctva Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. v súlade s platným právnym účtovným predpisom, dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti ako aj návrh na rozdelenie zisku v zmysle stanov spoločnosti. V Trenčíne 19.6.2015. V podstate kopíruje táto správa tú správu, ktorú robila aj hlavná kontrolórka Trenčianskej parkovacej spoločnosti. Takže zistili sa nejaké drobnosti, ktoré boli odstránené, nie sú závažného charakteru. Každý robí, robí aj chyby. Nie sú to podstatné chyby.

Bude potrebné v budúcnosti hlavne zamerať sa na kontrolu parkovacích lístkov na týchto platených parkoviskách a to znova apelujem na príslušníkov mestskej polície, pretože tu ide o obrovský únik tak, ako bolo preukázané a vieme dobre, kde ten únik je. Niekto kúpi lístok za dva centy a celé doobedie za tieto dva centy. Toto bude treba prísne postihovať a ukladať pokuty. Tí ľudia sa to naučia, len hovorím, treba byť dôsledný a bude aj ten zisk Trenčianskej parkovacej spoločnosti ďaleko vyšší.“

Mgr. Bakoš sa opýtal, či „čo presne tvorí majetok tejto parkovacej spoločnosti, či sú to iba automaty parkovacie, alebo tam spadajú aj parkovacie miesta?“

Ing. Pagáč, prednosta MsÚ odpovedal, že „väčšina majetku tvoria parkovacie automaty, potom sú tam počítače, telefóny atď. Hlavne automaty. Parkovacie miesta si parkovacia spoločnosť prenajíma.“

  1. Hošták, MBA, PhD. predseda finančnej a majetkovej komisie skonštatoval, že „trošku tiež nie som spokojný s tým, že ten materiál sa nám dostal na poslednú chvíľu. Ani tú situáciu tam nevidím tak ružovo. Som rád, že kolega Kanaba to nakoniec aj priznal. V samotnom tom texte to tak nevyznieva. Skutočne treba tam pracovať na zvyšovaní príjmov, ale aj na celej tej stratégii. Z tohto pohľadu aj by som možno podporil jestvujúce orgány, aby pôsobili trošku aktívnejšie. Skutočne veľa vody v tomto smere namútil poslanec Ščepko, ktorý tu dnes nie je a bol by som rád, aby sme v blízkej dobe dostali ďalšie materiály o tom, ako ďalej s parkovaním v Trenčíne a aj ako sa riešia tie problémy, ktoré teda boli spomenuté.“

JUDr. Kanaba poznamenal na margo p. Hoštáka, že „ja sa ospravedlňujem za to, že skutočne až dnes to bolo distribuované, ale ja som 20.teho odlietal na dovolenku a vracal som sa až 30.teho. Včera som to prakticky pripravil, posielal som to na kopírovanie. Takže v budúcnosti, keď bude viac času, určite to dostanete v predstihu.“

Mgr. Petrík povedal, že „ja by som chcel na tomto mieste vyzdvihnúť prácu mestských policajtov. Po nastúpení pána náčelníka veľmi aktívne rozdávajú lístočky na Palackého a potom by som sa chcel ešte opýtať pána prednostu, že či ešte počas tohto obdobia ako sa dávali tieto lístočky, bol zvýšený počet výberu parkovného? Pokiaľ by bolo možné aj nejakú tabuľku v budúcnosti doložiť. Budúci mesiac nemáme ešte uzavretý, ale bolo by to také dobré východisko. Rok 2013 jún a porovnať jún 2014 a jún 2015, kedy fakt s prístupom náčelníka sa to parkovné pravdepodobne aj zdvihlo.“

Ing. Pagáč, prednosta MsÚ odpovedal na otázku, že „zatiaľ tieto údaje ešte nemám, lebo vlastne 30.teho bolo pár dní pred týmto dňom, ale budeme to mať, tak vám to viem potom dodať.“

Ing. Mičega, predseda komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania poznamenal, že „ja by som nadviazal na kolegu Hoštáka, ktorý povedal, že dostali sme to dnes… Nechcem tu rozoberať teraz tie veci okolo toho. Ja by som asi poprosil za komisiu životného prostredia, dopravy, investícii a územného plánovania, nechcem robiť okolo toho teraz nejaké debaty, ale na komisiu by som bol rád a pravdepodobne na najbližšiu sa to bude musieť zaradiť, vysvetliť nejaké veci. Poviem na rovinu, ak sa majú kupovať automaty za výber parkovného, príde mi to scestné. A zisk nula.“

Mgr. Rybníček, primátor mesta zareagoval, že „všetko, čo tu bolo povedané, či už z úst pána poslanca Hoštáka, alebo teraz z úst pána poslanca Mičegu platí hlavne v tom, že my sme ako Mesto a ja ako primátor som sľúbil, že dodáme v dohľadnej dobe návrh riešenia na parkovanie, aby sme sa o tom mohli rozprávať. Chcem vám povedať, že najneskôr v priebehu júla, aby som nebol úplne presný plus – mínus, v priebehu júla budem iniciovať stretnutie s vami, aby som vám predložil návrh na riešenie statickej dopravy v meste Trenčín tak, aby sme začali diskusie o jej budúcnosti a rozhodli sa ešte v tomto roku, v prípade, že dôjdeme k nejakému riešenie, ako budeme statickú dopravu v Trenčíne riešiť. Tzn., že aj tieto vaše oprávnené požiadavky aj poznámky, ktoré máte, vnímam ako aj svoju zodpovednosť. Takže v priebehu júla dostanete tento materiál a oslovím vás všetkých, aby sme sa o tom porozprávali. Už sme vo finálnej fáze a v priebehu tohto mesiaca vám predložím návrh. Je to ďalší bod a bol by som rád, keby sme v tomto najmä v lete, poviem úprimne definitívne uzavreli tak, aby sme mohli, alebo aby ste mohli možno na jeseň už hlasovať. Ak sa dohodneme. Ďakujem.“

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne hlasovaním 17 za, zobralo na vedomie Správu dozornej rady o činnosti Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s. za rok 2014 a Správu k účtovnej závierke za rok 2014 v zmysle predloženého návrhu

http://www.trencin.sk/99399

_________________________________________________________________________

jozko hanba ti

Jozko,najväčšie ***** v tomto městě si ty.a nie len tu.ale aj na slovensku.v Europě.jednoducho na celom světě.akvarijna rybka ma väčšie IQ jako ty.

Reagovať | aaaaa001

11.10.2015

Prosím aby aj túto tému věľmi obohatil svojim primitívnym vyňadrením významný slověnský intělěktuál a aj 1ducho na věľmi celom Světě DušanKO M.ktorý sa něliěči v psychině a ktorého IQ jě ěště väčšiě ako To mojě a blíži sa až k hranici IQ akvarijněj rybky.Dodal.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *